Google+ Jak zostać den­tystą? | startkariery.pl
jak zostać stomatologiem

Jak zostać den­tystą?

Jak zostać den­tystą? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać den­tystą? Czym zaj­muje się den­tysta? Jakie predys­pozy­cje musi mieć den­tysta? Jaki powinien być den­tysta? Ile zara­bia den­tysta? Jakie są pec­jal­iza­cje dentystyczne?

Czym zaj­muje się dentysta?

Den­tysta, a właś­ci­wie stom­a­tolog, jest lekarzem zaj­mu­ją­cym się chorobami zębów i jamy ust­nej. Do jego obow­iązków należy, diag­no­zowanie i lecze­nie stanu zębów (wypeł­ni­anie ubytków, lecze­nie kanałowe, wyry­wanie zębów, usuwanie kamienia nazęb­nego itd.), błony śluzowej, dziąseł, a także rozpoz­nawanie i kory­gowanie wad zgryzu (ortodonta). Zada­nia den­tysty różnią się w zależności od wybranej specjalizacji.

Jaki powinien być dentysta?

Den­tysta powinien potrafić naw­iązać przy­jazny kon­takt z pac­jen­tem, ponieważ zabiegi w jamie ust­nej nie należą do najprzy­jem­niejszych i wzbudzają strach u wielu osób. Nie zaszkodzi wysoka kul­tura oso­bista, ciepłe pode­jś­cie i wyrozu­mi­ałość dla przes­traszonych. Poza tym den­tysta musi mieć odpowied­nie zdol­ności man­u­alne i dobry wzrok. Powinien być dokładny, uważny i cier­pliwy. Nieustanny rozwój stom­a­tologii wiąże się z konieczności ciągłego doszkala­nia i chę­cią zdoby­wa­nia nowych umiejętności.

Jak zostać dentystą?

Aby zostać den­tystą należy skończy pię­ci­o­let­nie stu­dia stom­a­to­log­iczne. Pod­czas nich poruszane są zagad­nienia z m.in.: anatomii, chemii, pro­te­tyki, mate­ri­ałoz­naw­stwa stomatologicznego,ortodoncji, fizjologii narządu żucia itd. Poza tym, w ramach studiów odby­wają się oblig­a­to­ryjne prak­tyki w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach stomatologicznych.

Po ukończe­niu studiów, na wniosek kandy­data, Okrę­gowa Izba Lekarska wydaje ogranic­zone prawo wykony­wa­nia zawodu. Jest ono niezbędne do odby­cia rocznego stażu pody­plo­mowego zakońc­zonego Lekarsko-dentystycznym Egza­minem Państ­wowym (od 2013 r. Lekarsko-Dentystycznym Egza­minem Koń­cowym) – prze­pustką do pełnego prawa do wykony­wa­nia zawodu.

Jakie są spec­jal­iza­cje den­tysty­czne? Spec­jal­iza­cje stomatologiczne

Den­tyści mogą także zro­bić jedną z dziewię­ciu specjalizacji:

  • chirur­gia stomatologiczna
  • chirur­gia szczękowo-twarzowa
  • ortodon­cja
  • peri­odon­tolo­gia
  • pro­te­tyka stomatologiczna
  • stom­a­tolo­gia dziecięca (pedodoncja)
  • stom­a­tolo­gia zachowaw­cza z endodon­cją (zobacz również → endodoncja)
  • zdrowie pub­liczne
  • epi­demi­olo­gia

Ile zara­bia den­tysta? Zarobki dentysty

Zarobki den­tysty zależą od stażu, renomy i miejsca pracy. W pub­licznych placówkach otrzy­mują wyna­grodze­nie ok 1600 – 2500 zł netto. Kwoty te wzras­tają w pry­wat­nych gabi­ne­tach, nato­mi­ast we włas­nym den­tysta może zaro­bić od kilku do kilku­nastu tysięcy miesięcznie.

Jak zostać den­tystą?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Brak komentarzy

Odpowiedz

*

*

banner