Google+ Jak zostać mary­narzem? | startkariery.pl
jak zostać marynarzem

Jak zostać mary­narzem?

Jak zostać mary­narzem? Jakie kursy morskie należy skończyć? Gdzie są szkoły morskie w Polsce? Ile zara­bi­ają marynarze?

Najprost­szą drogą do zosta­nia mary­narzem jest ukończe­nie jed­nej ze szkół mors­kich, ksz­tałcą­cych na poziomie śred­nim oraz wyższym.

Szkoły morskie w Polsce:

Zespół Szkół Mors­kich w Darłowie, Zespół Szkół Mors­kich w Koło­brzegu, Zespół Szkół Mors­kich w Świnoujściu.

Niepub­liczne: Szkoła Morska w Gdyni, Szkoła Morska przy Studium Doskonale­nia Kadr AM, Studium Morskie AM w Gdyni.

Szkoły Wyższe:

Akademia Morska w Gdyni oraz  Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. Szkoły śred­nie ksz­tałcą w kierunk­ach: tech­nik naw­igacji, tech­nik mechanik okrę­towy, zaś szkoły wyższe ksz­tałcą kadrę oficerską.

Jak zostać mary­narzem bez ukończenia szkoły morskiej?

Drogą do zosta­nia mary­narzem są kursy morskie. Aby zostać mary­narzem należy ukończyć:

 • kurs indy­wid­u­alne tech­niki ratunkowe
 • kurs ele­men­tarnej pomocy medycznej
 • kurs bez­pieczeństwa włas­nego i odpowiedzial­ności wspólnej
 • kurs pożarowy

Ewen­tu­al­nie:

 • szkole­nie na zbiornikowce
 • kurs ratown­ika morskiego

Każdy kurs trwa 3 dni i jest orga­ni­zowany przez morskie ośrodki szkoleniowe.

Wybrane ośrodki szkole­niowe marynarzy:

Morski Ośrodek Szkole­niowy w Świnou­jś­ciu przy Akademii Morskiej, Ośrodek Szkole­niowy Ratown­ictwa Morskiego w Szczecinie.

Aby pod­jąć pracę w zawodzie mary­narza należy również:

 • otrzy­mać świadectwo zdrowia
 • prze­jść test na obec­ność alko­holu i narkotyków

Po ukończe­niu kursów, prze­jś­ciu badań lekars­kich oraz testów na alko­hol i narko­tyki nalezy udać się do Urzędu Morskiego, gdzie wyra­bi­amy sobie książeczkę żeglarską oraz świadectwo młod­szego mary­narza lub młod­szego motorzysty.

Gdzie zna­jdzie pracę marynarz?

Przyszły mary­narz powinien szukać pracy poprzez agencje morskie, których wykaz zna­jdzie w internecie. Należy pamię­tać, że mary­narz powinien znać j. ang­iel­ski, którego zna­jo­mość agencje morskie sprawdzają za pomocą testów i rozmowy.

Ile zara­bi­ają mary­narze? Zarobki marynarza.

Początku­jący mary­narz może liczyć na zarobki rzędu 1000 euro miesięcznie, oczy­wiś­cie wraz z naby­waniem stażu i nowych kwal­i­fikacji jego pen­sja rośnie.

Jak zostać mary­narzem?
1 vote, 5.00 avg. rating (79% score)
1 komentarz

Leave a Reply to Usu

*

*

 • klara
  10 sierpnia 2015 at 8:04 pm - Reply

  Bycie marynarzem to nie taki prosty chleb. Absolutnie od samego początku liczy się tu fachowe wyszkolenie. Mój syn od kiedy pamiętam chciał iść w tym kierunku i przyznam się, że początkowo wybijałam mu to z głowy. Postawił jednak na swoim, więc jak już postawił, to wspólnie zaczęliśmy szukać mu jak najlepszej edukacji w tym kierunku. Skorzystaliśmy z oferty Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdynii. Najgorzej to będzie potem swojego chłopaka na morze wypuścić :)

 • banner