Google+ Jak zostać sędzią? | startkariery.pl
jak zostać sędzią

Jak zostać sędzią?

Jak zostać sędzią? Czym zaj­muje się sędzia? Jaki powinien być sędzia? Ile zara­bia sędzia? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć sędzia? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać sędzią?

Czym zaj­muje się sędzia?

Sędzia zaj­muje się wydawaniem wyroków w opar­ciu o przepisy prawa, po wcześniejszym zapoz­na­niu się z dowodami, okolicznoś­ci­ami, zez­na­ni­ami, aktami zebranymi pod­czas prowad­zonego śledztwa i bezpośred­nio rozprawy sądowej. Sędzia może pra­cować w różnych sądach: okrę­gowym, rejonowym, apela­cyjnym. Sędzia jest nieza­w­isły tzn., że odpowiada wyłącznie przed Kon­sty­tucją i ustawami, pon­adto sprawuje swój urząd doży­wot­nio (po uzyska­niu wieku emery­tal­nego – w stanie spoczynku).
Jaki powinien być sędzia? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć sędzia?

Sędzia ze względu na ważność pracy i wagę swoich decyzji musi być osobą ucz­ciwą, bezstronną, potrafiącą łączyć fakty, rzetelną, dociek­liwą, odpowiedzialną. Sędzia powinien być także silny psy­chicznie, nieugięty i nieprzekupny. Nie wspom­i­na­jąc już o konieczności doskon­ałej zna­jo­mości prawa i obsz­ernej wiedzy ogólnej.

Jak zostać sędzią?

Żeby zostać sędzią należy ukończyć stu­dia prawnicze. Następ­nie odbyć aplikację ogólną, aplikację zawodową, zakońc­zoną egza­minem sędziowskim. Zobacz: Czy warto studiować prawo?

Aplikacja sędziowska

Egza­min na aplikacje ogólną składa się z części testowej i prak­ty­cznej, pole­ga­jącej na rozwiąza­niu trzech kazusów z zakresu prawa karnego, pub­licznego i prywatnego.

Aby obie­gać się o aplikacje należy spełnić wymagania:

– posi­adać oby­wa­telstwo polskie,

– korzys­tać z pełni praw oby­wa­tel­s­kich i cywilnych,

– kandy­dat nie może być skazany za przestępstwo lub przestępstwo skar­bowe, ani nie może się toczyć prze­ci­wko niemu postępowanie ścigane z oskarże­nia pub­licznego, ani skar­bowe,
– mieć skońc­zone stu­dia prawnicze w kraju lub posi­adać zagraniczny odpowied­nik uznawany w Polsce.

Po ukończe­niu aplikacji ogól­nej, kandy­dat może już obie­gać się o pracę asys­tenta sędziego, proku­ra­tora czy ref­er­en­darza sądowego. Aby jed­nak zostać sędzią trzeba odbyć 4,5 let­nią aplikację sędziowską. 30 miesięcy aplikant bierze udział w zaję­ci­ach i prak­tykach odby­wa­ją­cych się w Kra­jowej Szkole Sądown­ictwa i Proku­ratury, przez kole­jne 24 miesiące będą odbywa staż na stanowisku asys­tenta sędziego a następ­nie ref­er­en­darza sądowego.

Po pier­wszym etapie aplikacji sędziowskiej aplikant musi zdać egza­min zawodowy. Składa się on z części pisem­nej i ust­nej (rozwiązy­wanie kazusów). Po ukończe­niu stażu kandy­dat otrzy­muje dyplom, poświad­cza­jący uzyskanie prawa do wykony­wa­nia zawodu sędziego.

Ile zara­bia sędzia? Zarobki sędziego? 
Zarobki sędziego uza­leżnione są od stażu i miejsca pracy. Śred­nio wyna­grodzenia sędziego wahają się od 5 000 – ok. 10000 zł

Jak zostać sędzią?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
2 komentarzy.

Leave a Reply to Usu

*

*

 • Czy warto iść na prawo? | startkariery.pl
  29 marca 2015 at 10:59 am - Reply

  […] prawniczych konieczne jest odbycie aplikacji. Dotyczy to zawodów: adwokata, radcy prawnego, sędziego, referendarza sądowego, komornika, notariusza, prokuratora oraz legislatora. jej czas i przebieg […]

 • Hosting
  29 września 2016 at 9:33 am - Reply

  Za przewinienia sluzbowe, w tym za oczywista i razaca obraze przepisow prawnych i uchybienia godnosci urzedu, sedzia odpowiada dyscyplinarnie.

 • banner