Google+ Jak zostać wetery­narzem? | startkariery.pl
jak zostać weterynarzem

Jak zostać wetery­narzem?

Jak zostać wetery­narzem? Jaki powinien być wetery­narz? Czym zaj­muje się wetery­narz? Jaką szkolę trzeba skończyć żeby zostać wetery­narzem? Ile zara­bia wetery­narz? 

Czym zaj­muje się weterynarz?

Wetery­narz, a właś­ci­wie lekarz wetery­narii zaj­muje się pro­fi­lak­tyką, lecze­niem i oceną stanu zdrowia zwierząt, a także przeprowadzaniem zabiegów chirur­gicznych. Wykonuje również bada­nia i zapisuje odpowied­nie dawkowanie leków. Kon­troluje mięso i inne pro­dukty pochodzenia zwierzęcego. Poza tym, wetery­narz wydaje opinie, orzeczenia lekarsko-weterynaryjne i świadectwa. Sprawuje nadzór wetery­naryjny nad pod­mio­tami zaj­mu­ją­cymi się dzi­ałal­noś­cią związaną ze zwierzę­tami, warunk­ami przetrzymy­wa­nia zwierząt oraz pode­j­muje decyzje doty­czące surow­ców zwierzę­cych, pasz i surow­ców pas­zowych impor­towanych czy prze­wożonych przez kraj.

Jaki powinien być weterynarz?

Wetery­narz musi, choć brzmi to banal­nie, kochać zwierzęta. Powinien być dokładny i skrupu­latny. Od jego decyzji zależy życie i zdrowie pupili klientów.

Gdzie pracuje weterynarz?

Wetery­narz zna­jdzie pracę w klinikach i przy­chod­ni­ach dla zwierząt, ogro­dach zoo­log­icznych, fer­mach i hodowlach, rzeź­ni­ach, ośrod­kach bada­ją­cych pro­dukty pochodzenia zwierzęcego, stac­jach sanitarno-epidemiologicznych i inspek­torat­ach wetery­naryjnych oraz fir­mach farmaceutycznych.

Jak zostać weterynarzem?

Aby zostać wetery­narzem trzeba ukończyć 5,5 let­nie stu­dia na wydziale medy­cyny wetery­naryjnej. Do uzyska­nia prawa do wykony­wa­nia zawodu niezbędna jest zgoda wydawana na wniosek w Kra­jowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Po stu­di­ach, lekarze wetery­narii mogą uzyskać liczne spec­jal­iza­cje. By jed­nak ofic­jal­nie uzyskać tytuł spec­jal­isty w danej dziedzinie niezbędny jest cztero­letni staż w zawodzie i zdanie egza­minu zawodowego.

Możliwe spec­jal­iza­cje weterynaryjne:

 • Chirur­gia weterynaryjna
 • Choroby koni
 • Choroby przeżuwaczy
 • Choroby trzody chlewnej
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby dro­biu oraz ptaków ozdobnych
 • Choroby zwierząt futerkowych
 • Choroby ryb
 • Choroby owadów użytkowych
 • Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Rozród zwierząt
 • Radi­olo­gia weterynaryjna
 • Prewencja wetery­naryjna i higiena pasz
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Wetery­naryjna diag­nos­tyka laboratoryjna
 • Użytkowanie i patolo­gia zwierząt laboratoryjnych
 • Epi­zooti­olo­gia i admin­is­tracja weterynaryjna

Ile zara­bia wetery­narz? Zarobki weterynarza

Zarobki wetery­narza zależą od stażu, renomy oraz miejsca pracy. Wahają się od ok. dwóch do nawet kilku­nastu tysięcy zło­tych miesięcznie.

Jak zostać wetery­narzem?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
1 komentarz

Odpowiedz

*

*

 • Czy warto studiować weterynarię? | startkariery.pl
  30 marca 2015 at 2:22 pm - Reply

  […] posiadać także podstawowe umiejętności komunikacyjne, być cierpliwy i otwarty na ludzi. Jako weterynarz każdego dnia będziesz miał do czynienia nie tylko ze zwierzętami, ale również ich […]

 • banner