Start kariery » Praca » 5 zawodów po deregulacji, które może wykonywać (prawie) każdy.
Praca

5 zawodów po deregulacji, które może wykonywać (prawie) każdy.

pixabay.com

Głośna medialnie deregulacja dotyczy przede wszystkim zawodów specjalistycznych wymagających określonego  wykształcenia oraz kwalifikacji. Wśród uwolnionych profesji znalazło się jednak sporo, których wykonywanie było do tej pory  mocno obwarowane, a obecnie są dostępne prawie dla każdego.

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Przed deregulacją przewodnikiem turystycznym mogła zostać osoba, która odbyła odpowiednie szkolenia praktyczne i teoretyczne, a następnie opłaciła i zdała egzamin. Dodatkowo wymagane było zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy. Obecnie przewodnikiem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca wykształcenie średnie i nie będąca karana za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego. Otworzyła się w ten sposób furtka do wykonywania tego zawodu dla osób pasjonujących się turystyką, historią danego miejsca, lubiących pracę z ludźmi. W miejscach obleganych przez turystów może być to dobry pomysł na stałą bądź dorywczą pracę. Pod jednym warunkiem – że nasza wiedza będzie głębsza niż ta dostępna w Wikipedii.

Dotychczasowe wymaganiaZmiany
PełnoletnośćBez zmian
Wykształcenie średnieBez zmian
Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznegoZniesienie obowiązku
Niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczekBrak zmian
Odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznegoZniesienie obowiązku
Wniesienie opłaty 240 zł i zdanie egzaminuZniesienie obowiązku

POŚREDNIK PRACY

Pośrednik pracy zajmuje się kojarzeniem kandydatów do pracy z potencjalnymi pracodawcami. Pośrednicy pracy znajdują zatrudnienie w państwowych instytucjach typu urząd pracy lub ochotnicze hufce pracy oraz w prywatnych agencjach zatrudnienia. Obecnie pośrednikiem pracy może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe. I zostaje już tylko szukanie pracy innym, bo my już swoją znaleźliśmy.

Dotychczasowe wymaganiaZmiany
Pośrednikiem pracy może zostać osoba która posiada co najmniej średnie wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.Co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.Licencja I stopnia – co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja II stopnia oznacza 36 miesięczny staż.Przyznawanie licencji odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o ocenę spełniania wymogów dotyczących stażu pracy i doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy oraz poziomu wykształcenia.Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.Szczegółowe wymogi (formalne) określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 DETEKTYW

Prawie każdy, kto chce zarabiać na życie prowadząc śledztwa na zlecenie klientów może obecnie spróbować swoich sił w zawodzie prywatnego detektywa. Nie ma już konieczności zdawania egzaminu państwowego, pozostała jednak konieczność odbycia odpowiedniego szkolenia. Tak więc nie ma na co czekać – zdać kurs i już można śledzić niewiernych małżonków!

Dotychczasowe wymaganiaZmiany
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie.Brak zmian
Zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie oraz psychologicznego wraz z wywiadem policyjnymBrak zmian
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji i wpis do rejestru detektywów.Zniesienie wymogu zdania egzaminu;pozostawienie wymogu odbycia obowiązkowego szkolenia

 POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardzo duże zmiany zaszły w zakresie wymagań związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami. Zlikwidowano praktycznie wszystkie wymogi, przez co profesja ta stała się ogólnodostępna. I dobrze, bo dotychczasowe prawo przyczyniało się do licznych nadużyć i co tu ukrywać – widoczny był przerost formy nad treścią. Obecnie pośredniczyć w handlu na rynku mieszkaniowym może każdy, a że rynek nieruchomości odbije się kiedyś po kryzysie może być to dobry pomysł na karierę.

Dotychczasowe wymaganiaZmiany
Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez zarządcę/ pośrednika w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.Zniesienie wszystkich dotychczas obowiązujących wymogów formalnych.likwidacja licencji oraz wpisu na listę pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości.
Odbycie co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz w przypadku ubiegającego się o wpis do rejestru zarządców, samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.Likwidacja obowiązku
Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Likwidacja obowiązku

 BIBLIOTEKARZ

Aby  pracować w bibliotece należało przed deregulacją posiadać wykształcenie wyższe, posiadać odpowiedni dorobek naukowy oraz zdać państwowy egzamin. Wymagania te zostały zniesione, ze stratą dla wizerunku zawodu bibliotekarza, ale zapewne bez jakiegokolwiek wpływu na rynek pracy.  Zawód ten  jest dość niszowy, zaś analfabeci i tak nie będą się krzątać pomiędzy regałami z książkami.

Dotychczasowe wymaganiaZmiany
Wykształcenie wyższeWykształcenie średnie
Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego.Likwidacja obowiązku
Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną.Likwidacja obowiązku

 

Deregulacja zawodów miała na celu zniesienie wielu niepotrzebnych wymogów i ułatwić podejmowanie pracy na wielu stanowiskach. Wartość i przydatność w danym zawodzie ma oceniać rynek, na zasadzie – jak się nie nadajesz do tej pracy, to ją szybko stracisz. Zniesienie zbędnych wymagań to ruch w dobrym kierunku, ale należy pamiętać, że nie da się znieść z urzędu tego, czy ktoś posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycję do wykonywania określonego zawodu.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz