Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać kuri­erem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać kuri­erem?

Jak zostać kuri­erem? Czym zaj­muje się kurier? Jaki powinien być kurier? Ile zara­bia kurier?

Kurier jest osobą dostar­cza­jącą przesyłki do klien­tów firmy kuri­er­skiej. Zależnie od pra­co­dawcy i terenu dzi­ała­nia, kurier może poruszać się row­erem, skuterem lub samo­cho­dem. To właśnie to ostat­nie rozwiązanie jest prak­tykowane najczęś­ciej. Kurier zaczyna swój dzień w mag­a­zynie, gdzie odbiera przez­nac­zone dla niego paczki, po czym roz­wozi je do adresatów lub innych odd­zi­ałów firmy według swo­jej lub narzu­conej kolejności.

Jaki powinien być kurier? Predys­pozy­cje kuriera

Kurier musi być silny psy­chicznie i odporny na stres. Powinien umieć dzi­ałać pd presją czasu, być dys­pozy­cyjny i przede wszys­tkim lubić jeździć samo­cho­dem (lub innym wyma­ganym środ­kiem trans­portu). Konieczna jest doskon­ała ori­en­tacja na drodze, w tere­nie, umiejęt­ność korzys­ta­nia z mapy i odbiornika GPS oraz planowa­nia czasu. Niezbędny jest także odpowiedni stan zdrowia. Nie zaszkodzi życzli­wość i uprzejmość.

Jak zostać kurierem?

Aby zostać kuri­erem należy spełnić wyma­gania zawarte w ogłosze­niu o pracę. Są to najczęś­ciej: prawo jazdy, odpowiedni środek trans­portu, ewen­tu­alne doświad­cze­nie. W wielu przy­pad­kach niezbędne jest także posi­adanie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Duże firmy kuri­er­skie nie zatrud­ni­ają osób nie speł­ni­a­ją­cych tego wymogu. Bywa nato­mi­ast, że bez niego można liczyć na pracę  u innego kuriera.

Ile zara­bia kurier? Zarobki kuriera

Prze­ciętne wyna­grodze­nie kuri­era waha się w grani­cach 2000 – 3000 zł. Połowa kuri­erów może liczyć jed­nak na więk­sze lub mniejsze zarobki, zależnie od miejsca i stażu pracy. Najwięcej zara­bi­ają kuri­erzy zatrud­nieni w dużych fir­mach jeżdżący włas­nym samo­cho­dem w „dobrych” regionach. W tym zawodzie sto­sunkowo rzadko, ale zdarzają się także niewielkie napi­wki, szczegól­nie gdy bardzo pilna przesyłka dotrze na czas.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz