Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać listonoszem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać listonoszem?

Jak zostać listonoszem? Czym zaj­muje się listonosz? Jaki powinien być listonosz? Ile zara­bia listonosz? 

Czym zaj­muje się listonosz?

Listonosz to pra­cownik zatrud­niony w urzędzie pocz­towym zaj­mu­jący się dostar­czaniem przesyłek do adresatów. Dowozi on do domów listy, pocztówki, paczki i przekazy pieniężne. Cza­sami odpowiedzialny jest także za sprzedaż niek­tórych artykułów i usług ofer­owanych przez pocztę. Zależnie od miejs­cowości, listonosz porusza się samo­cho­dem, row­erem lub pieszo. Listonosz na początku każdego dnia rozdziela przesyłki, a na koniec zmi­any rozlicza się z przekazów pieniężnych, pole­conych itd.

Jaki powinien być listonosz. Predys­pozy­cje listonosza

Listonosz musi być osobą skrupu­latną, odpowiedzialną, ucz­ciwą i godną zau­fa­nia. Powinien być także w dobrym stanie fizy­cznym i psy­chicznym. Często bowiem pokonuje wiele kilo­metrów pieszo na row­erze czy w nieko­rzyst­nej dla krę­gosłupa pozy­cji siedzącej w samo­chodzie.   Dodatkowym atutem jest uprze­j­mość, życzli­wość i otwartość na ludzi.

Jak zostać listonoszem?

Na stanowisku listonosza wyma­gane jest wyk­sz­tałce­nie min­i­mum zawodowe. Ważnym ele­mentem są cechy charak­teru jak sum­i­en­ność, odpowiedzial­ność itd. Bywa, że konieczne jest odby­cie kursów zawodowych i prze­jś­cie testów kompetencji.

Ile zara­bia listonosz? Zarobki listonosza

Zarobki listonosza zależą od miejsca i stażu pracy. Na początku może on liczyć na ok. 1000 zł netto, po mniej więcej pół roku dobrej pracy otrzy­muje kilka­set zło­tych pod­wyżki. Śred­nie zarobki wahają się w grani­cach 2000zł.  Listonosze zapewnione mają także „trzy­nastki”. Prowadzący samochód otrzy­mują zwrot kosztów jego utrzy­ma­nia. Trady­cyjnie, listonosz przynoszący pen­sję, a w dzisiejszych cza­sach bardziej emery­turę  może także liczyć na niewielkie napiwki.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz