Start kariery » Praca » Jak zostać... » Czy warto zostać opiekunką osób starszych?
Jak zostać... Praca

Czy warto zostać opiekunką osób starszych?

Jak zostać opiekunką osób starszych? Czym zaj­muje się opiekun osób starszych? Jaka powinna być opiekunka osób starszych? Ile zara­bia opiekun osób starszych? Gdzie pracuje opiekunka osób starszych?

Czym zaj­muje się opiekunka osób starszych?

Do obow­iązków opiekunki osób starszych należy poma­ganie ludziom w podeszłym wieku w codzi­en­nym życiu. Jej zakres pracy w najwięk­szym stop­niu zależy od stanu zdrowia podopiecznego. Najczęś­ciej karmi osobę starszą, pomaga w utrzy­ma­niu higieny oso­bis­tej – myciu się, ubiera­niu czesa­niu. Zaj­muje się pra­cami domowymi: gotuje, robi zakupy, real­izuje recepty, cza­sami sprząta. Istot­nymi obow­iązkami opiekunki osób starszych jest także podawanie podopiecznemu leków, czuwanie nad reha­bil­i­tacją, orga­ni­zowanie czasu. Opiekunka pozostaje również w stałym kon­tak­cie z rodz­iną klienta.

Jaka powinna być opiekunka osób starszych? Predys­pozy­cje opiekuna osób starszych.

Opiekunka osób starszych musi być odpowiedzialna, cier­pliwa, silna psy­chicznie, łagodna, miła, otwarta na potrzeby podopiecznego i wyrozu­mi­ała. Powinna dobrze radzić sobie w wykony­wa­niu obow­iązków domowych. Niezbędne są umiejęt­ności związane z utrzy­maniem higieny podopiecznego, udzielaniem pier­wszej pomocy i pod­sta­wowa wiedza medy­czna. Dodatkowym atutem jest wyk­sz­tałce­nie pielęg­niarskie lub pokrewne.

Gdzie pracuje opiekunka osób starszych? Gdzie zna­jdzie prace opiekun osób starszych?

Opiekunka osób starszych zna­jdzie pracę w hos­pic­jach, domach opieki społecznej, placówkach opieki pali­aty­wnej czy domach samopo­mocy. Częste jest także wyna­j­mowanie opiekunek przez pry­watne osoby do pracy w domu klienta.

Jak zostać opiekunką osób starszych?

Wyma­gania na stanowisko opiekunki osób starszych zależą od pra­co­dawcy i rodzaju pracy. Do opieki osobami chorymi niezbędna jest cho­ciaż pod­sta­wowa wiedza medy­czna. Prefer­owane są kandy­datki z wyk­sz­tałce­niem pielęg­niarskim, psy­cho­log­icznym czy reha­bil­i­ta­cyjnym. Dodatkowym atutem dla osób bez wyk­sz­tałce­nia mogą być różne kursy, np. udziela­nia pier­wszej pomocy.

W placówkach państ­wowych wyma­gane jest wyk­sz­tałce­nie co najm­niej zawodowe. Może to być np. policealna szkoła na kierunku „opieka środowiskowa” czy wyżej wymienione studia.

Ile zara­bia opiekuna osób starszych? Zarobki opiekuna osób starszych.

Zarobki opiekunki do osób starszych zależą od miejsca i stażu pracy. Więk­sze wyna­grodze­nie otrzy­mują pra­cown­icy placówek pry­wat­nych. Śred­nio opiekunka osób starszych zara­bia 1600 – 2700 zł. Zdarza się jed­nak, że początku­jąca nie przekraczają dol­nej granicy. Bywa, że osoby zatrud­nione do opieki w domach pry­wat­nych mogą liczyć na pen­sję powyżej górnego pułapu.

Opiekunka osób starszych zawo­dem przyszłości.

Mimo, że praca opiekunki osób starszych nie należy do najłatwiejszych, uważana jest za zawód przyszłości. Przede wszys­tkim w związku z ros­nącą śred­nią życia oraz mod­e­lowi rodziny, w którym dzieci często mieszkają daleko od rodz­iców czy dzi­ad­ków lub nie potrafią lub nie chcą zając się schorowanymi członkami rodziny.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Bardzo dobry i rzeczowy artykuł. Moim zdaniem, warto zostać opiekunką seniorów. Sama ją jestem i choć wiem, że ta praca wymaga sporo wyrzeczeń, to nie zamieniłabym jej na inną.