Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać pielęgniarką?
Jak zostać... Praca

Jak zostać pielęgniarką?

Jak zostać pielęgniarką/pielęgniarzem? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać pielęg­niarką? Jakie predys­pozy­cje musi mieć pielęg­niarka? Czym zaj­muje się pielęg­niarka? Ile zara­bia pielęgniarka?

Czym zaj­muje się pielęgniarka?

Pod­sta­wowym zadaniem pielęg­niarki jest spra­wowanie opieki nad przyp­isanymi pac­jen­tami. W zakre­sie jej obow­iązków jest m.in.  dbanie o higienę i kom­fort pac­jen­tów, karmie­nie, wykony­wanie iniekcji (zas­trzyków), podawanie kro­plówek oraz przepisanych przez lekarza leków, zmi­ana opa­trunków, pomoc pod­czas zabiegów, obsługa aparatury medycznej.

Pielęg­niarka wykonuje także pod­sta­wowe bada­nia  np. tętna i ciśnienia krwi czy tem­per­atury oraz przy­go­towuje pac­jen­tów do badań i zabiegów. W przy­padku bezpośred­niego zagroże­nia życia pielęg­niarka udziela pier­wszej pomocy medycznej.

Jaka powinna być pielęg­niarka? Jakie predys­pozy­cje musi mieć pielęgniarka?

Oprócz wiedzy medy­cznej poz­nanej na stu­di­ach, pielęg­niarka powinna posi­adać szczególne predys­pozy­cje psy­chiczne. Przede wszys­tkim kandy­datka na pielęg­niarkę musi być otwarta na ludzi, komu­nikaty­wna, opiekuńcza i cier­pliwa. Ważną cecha jest empa­tia i chęć poma­gania innym. Istotne jest także, aby pielęg­niarka był aser­ty­wna i stanow­cza oraz silna psy­chicznie. Codzi­en­noś­cią jej pracy są prze­cież bolesne zabiegi i widok ludzkiego cierpienia.

Gdzie pracuje pielęgniarka?

Miejscem pracy pielęg­niarki są: szpi­tale,  ośrodki zdrowia, przychodnie,ośrodki reha­bil­i­ta­cyjne, ambu­la­to­ria, hos­picja, szkoły oraz mieszka­nia pac­jen­tów (w przy­padku pielęg­niarek środowiskowo – rodzinnych)

Jak zostać pielęgniarką?

By zostać pielęg­niarką należy ukończyć stu­dia na uczelni wyższej posi­ada­jącej kierunek pielęg­niarstwo w swo­jej ofer­cie ksz­tałce­nia. Ist­nieją dwa tryby studiów pielęg­niars­kich –  trzylet­nie, pier­wszego stop­nia, kończące się uzyskaniem tytułu licenc­jata i możli­wości pod­ję­cia studiów mag­is­ter­s­kich oraz dwulet­nie mag­is­ter­skie, kończące się uzyskaniem tytułu mag­is­tra i możli­wości pod­ję­cia studiów dok­tors­kich. Osoby, które ukończyły nieist­niejące już licea medy­czne mogą uczyć się na stu­di­ach pomostowych.

Aby ubie­gać się o prace pielęg­niarki należy:

– posi­adać oby­wa­telstwo pol­skie,
– posi­adać dyplom kra­jowej uczelni pielęg­niarskiej bądź uznawanej w Polsce,
– mieć zal­ic­zony obow­iązkowy staż (odby­wa­jący się w cza­sie studiów),

– być w stanie zdrowia umożli­wia­ją­cym wykony­wanie zawodu,
– posi­adać pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych.

Szkole­nia spec­jal­iza­cyjne dla pielęg­niarek.

Pielęg­niarki posi­ada­jące prawo wykony­wa­nia zawodu, dwuletni staż w zawodzie oraz zostały dopuszc­zone przez komisję kwal­i­fika­cyjna mogą odbyć spec­jalne szkole­nia spec­jal­iza­cyjne. np. pielęg­niarstwo chirur­giczne, oper­a­cyjne, onko­log­iczne, psy­chi­a­tryczne, pedi­atryczne, ratunkowe, rodzinne, zachowaw­cze, kar­di­o­log­iczne itd. Szkole­nia tego typu kończą się egza­minem oraz uzyskaniem tytułu spec­jal­isty w wybranej dziedzinie.

Ile zara­bia pielęgniarka?

Medi­ana (wartość środ­kowa) wyna­grodzenia pielęg­niarki w Polsce wynosi ok. 2500 zł brutto. Wysokość wyna­grodzenia zależny od regionu oraz typu placówki. W pub­licznych, w mniejszych mias­tach  waha się  od 1200 zł do 1600 zł netto, w więk­szych do 2000 zł. W zakładach pry­wat­nych pielęg­niarka może zaro­bić ok 2500 zł na rękę.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz