Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać stew­ardessą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać stew­ardessą?

Jak zostać stew­ardessą? Czym zaj­muje się stew­ardessa? Jaka powinna być stew­ardessa? Ile zara­bia stew­ardessa? 
Czym zaj­muje się stewardessa?

Stew­ardessa przede wszys­tkim ma za zadanie czuwać nad bez­pieczeńst­wem pasażerów samolotu od startu po lądowanie. Udziela pier­wszej pomocy, koor­dynuje ewakuacją i uspokaja podróżu­ją­cych pod­czas sytu­acji awaryjnych, czuwa nad porząd­kiem i spoko­jem na pokładzie. Pon­adto dba o kom­fort i udziela infor­ma­cji pod­czas lotu.

Jaka powinna być stewardessa?

Stew­ardessa musi być przy­go­towana na częste zmi­any strefy cza­sowej pod­czas dłuższych lotów. Powinna być spoko­jna, opanowana i zdolna do pracy w stre­sie. Musi lubić kon­takt z ludźmi być uprze­jma, miła oraz otwarta na ich pyta­nia problemy.

Jak zostać stewardessą?

Do pracy stew­ardessy można przy­go­tować się w szkołach policeal­nych oraz spec­jal­isty­cznych kur­sach. Niek­tóre linie lot­nicze wyma­gają wyższego wyk­sz­tałce­nia i kierują kandy­datów na własne szkole­nia. Kry­te­ria rekru­ta­cyjne różnią się w zależności od firmy, ale można wyróżnić kilka najczęstszych:

– odpowiedni wygląd i zgrabna syl­wetka,
– doskon­ała zna­jo­mość kilku języków (obow­iązkowo angielskiego),

– wiek zazwyczaj do 30 lat,
– odpowiedni wzrost (kobi­ety do 170 cm, mężczyźni 170 – 180 cm),
– umiejęt­ność pły­wa­nia,
– ide­alny stan zdrowia,

– komu­nikaty­wność, odpowiedni sposób wysław­ia­nia się.

Po spełnie­niu wstęp­nych wyma­gań, kandy­datka kierowana jest na kurs zakońc­zony egza­minem zawodowym.

Ile zara­bia stew­ardessa? Zarobki stewardessy

Zarobki stew­ardessy zależą od stażu i miejsca pracy. Początku­jące mogą liczyć na wyna­grodze­nie rzędu 1500 – 3000 zł, pen­sja wzrasta wraz z doświad­cze­niem. Do stawki pod­sta­wowej doliczane są dodatki za pobyt poza bazą, a pod­czas długich lotów, stew­ardessa może liczyć na kilka dni odpoczynku, dar­mowy hotel czy kies­zonkowe. Zagraniczne linie lot­nicze ofer­ują wyższe wyna­grodzenia od krajowych.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz