Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać masażystą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać masażystą?

Jak zostać masażystą? Czym zaj­muje się masażysta? Jaki powinien być masażysta? Ile zara­bia masażysta?

Czym zaj­muje się masażysta?

Masażysta zaj­muje się wykony­waniem masażu rożnych części ciała. Zależnie od spec­jal­ności można wyróżnić masaże m.in.: klasy­czny, reha­bil­i­ta­cyjny, sportowy kos­me­ty­czny itd.. Masażysta może w pracy uży­wać dłoni, ale także stru­mienia wody i urządzeń mechan­icznych. Do jego obow­iązków należy m.in. planowanie tech­nik masażu zgod­nie z zalece­ni­ami masażu, stosowanie rożnych tech­nik masażu, kon­trolowanie reakcji pac­jenta na zabieg, wyjaś­ni­anie klien­tom wąt­pli­wości w zakre­sie wykony­wanego masażu, obsługi­wanie sprzętu medycznego.

Jaki powinien być masażysta?

Masażysta powinien być dokładny i dobrze wyszkolony, ponieważ źle wyko­nany zabieg może pogorszyć stan pac­jenta. Powinien być komu­nikaty­wny, aby naw­iązać dobry kon­takt z klien­tem, wykazy­wać wysoką kul­turę oso­bistą oraz potrafić dos­tosować masaż do osoby.

Gdzie pracuje masażysta?

Miejsce pracy masażysty zależy od jego predys­pozy­cji i wyk­sz­tałce­nia. Może znaleźć zatrud­nie­nie w ośrod­kach zdrowia, klubach fit­ness, siłow­n­i­ach, spa, klubach sportowych czy gabi­ne­tach masażu.

Jak zostać masażystą?

Pol­skie prawo nie określa kto może zostać masażystą i jakie wyk­sz­tałce­nie powinien posi­adać. Do zawodu przy­go­towują liczne kursy i szkole­nia, policealne studium fizjoter­apii czy stu­dia związane z fizjoter­apią. Należy wziąć pod uwagę, że wyższe wyk­sz­tałce­nie daje więcej możli­wości zatrud­nienia, a w niek­tórych przy­pad­kach jest wręcz niezbędne do uzyska­nia pracy np. w przy­padku masażu rehabilitacyjnego.

Ile zara­bia masażysta?

Zarobki masażysty zależą od miejsca pracy, renomy i wyk­sz­tałce­nia. Śred­nio wahają się w grani­cach 1500 – 2000 zł.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz