Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać dyplo­matą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać dyplo­matą?

Jak zostać dyplo­matą? Kim jest dyplo­mata? Czym zaj­muje się dyplo­mata? Gdzie pracuje dyplo­mata? Ile zara­bia dyplomata?

Kim jest dyplo­mata? Rodzaje dyplo­matów

Dyplo­mata lub przed­staw­iciel dyplo­maty­czny to ofic­jalny reprezen­tant danego państwa za jego grani­cami. Poję­cie dyplo­maty jest sze­rokie, ponieważ możemy do niego zal­iczyć nie tylko sze­fów misji dyplo­maty­cznej, ale także per­sonel dyplomatyczny.

Sze­fowie misji dyplo­maty­cznej podzie­leni zostali na trzy kat­e­gorie (klasy):

1. ambasadorzy oraz nuncjusze (akredy­towani przy głowie państwa),
2. posłowie, inter­nuncjusze, del­e­gaci apos­tolscy (akredy­towani przy głowie państwa)
3. chargé d’affaires  (akredy­towani przy min­istrze spraw zagranicznych).
Członkami per­son­elu dyplo­maty­cznego (posi­ada­ją­cymi rangą dyplo­maty­czną) są:

– min­is­ter pełnomocny

–  min­is­ter,

–  radca – min­is­ter,
–  pełnomocny,

–  I, II radca,
– radca,

–  attaché spec­jalny  (np. kul­tur­owy, pra­sowy, prawny czy wojskowy),

– I, IIIII sekretarz,

–  sekre­tarz,

–  attaché

Czym zaj­muje się dyplo­mata? Zada­nia dyplomaty

Obow­iązki dyplo­maty zależą od zaj­mowanego stanowiska i tak np. chargé d’affaires zastępuje szefa misji pod­czas jego nieobec­ności w placówce dyplo­maty­cznej, ambasador m.in. reprezen­tuje kraj  i broni jego interesów  na tere­nie państwa przyj­mu­jącego czy prowadzi rokowa­nia. Attaché nato­mi­ast jest spec­jal­istą w wybranej dziedzinie w placówce dyplo­maty­cznej np. wojskowości czy prawie.

Jaki powinien być dyplo­mata? Predys­pozy­cje dyplomaty

Dyplo­mata powinien być osobą ogól­nie poważaną, posi­adać umiejęt­ności inter­per­son­alne, musi znać języki obce, mieć sze­roką wiedzę o świecie, poli­tyce oraz prawie. Niezbędne jest także odpowied­nie zdrowie psy­chiczne i fizy­czne oraz odporność na stres. Koniecznoś­cią jest tytuł mag­is­tra (lub odpowiada­jący) oraz zdanie egza­minu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Jak zostać dyplomatą?

By zostać dyplo­matą kluc­zowe jest odby­cie aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Pod­czas jej trwa­nia zdobywa się wiedzę z zakresu ekonomii, funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych, mech­a­nizmów real­iza­cji poli­tyki zagranicznej,  his­torii sto­sunków między­nar­o­dowych, prawa między­nar­o­dowego oraz poli­tyki bezpieczeństwa.

Ile zara­bia dyplo­mata? Zarobki dyplomaty

Wyna­grodze­nie dyplo­maty zależy od pełnionej funkcji oraz państwa wysyła­jącego. Pocza­tku­jący pol­ski dyplo­mata może liczyć na pen­sję kilku tysięcy, ambasadorzy w UE nawet do pona 200 tysięcy euro rocznie.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Ostatni szeregowych wymienionych korpusуw- korpus szeregowych zawodowych zostaі utworzony z my¶l± nadania statusu zawodu stanowiskom, ktуre do tej pory przeznaczone byіy dla poborowych, powoіywanych do odbycia zasadniczej sіuїby wojskowej. Korpus ten obejmuje zatem wszystkie stanowiska mіodszych specjalistуw i kierowcуw zasadniczej sіuїby wojskowej, wymagaj±cych dіugotrwaіego i kosztownego szkolenia w centrach i o¶rodkach szklenia, jak rуwnieї czк¶ж stanowisk dotychczas zarezerwowanych dla podoficerуw zawodowych.