Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać specjalistą ds. BHP. Opis zawodu.
Jak zostać... Praca

Jak zostać specjalistą ds. BHP. Opis zawodu.

Jak zostać spec­jal­istą ds. BHP? Czym zaj­muje się spec­jal­ista BHP? Jaki powinien być spec­jal­ista BHP? Ile zara­bia spec­jal­ista BHP?  Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać spec­jal­istą ds. BHP?

Czym zaj­muje się spec­jal­ista ds. BHP?

Spec­jal­ista do spraw Bez­pieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)  zaj­muje się prowadze­niem rejestru oraz wyjaśnie­niem przy­czyn wypad­ków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnie­nie odpowied­niego nad­zoru doty­czącego przestrze­ga­nia zasadBHP. Ważnym ele­mentem dzi­ałal­ności spec­jal­isty BHP jest prowadze­nie szkoleń dla pra­cown­ików zakładów pracy. Mają one przy­go­tować kadrę do bez­piecznego wykony­wa­nia swoich zadań i zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia wypad­ków. Spec­jal­ista ds. BHP przy­go­towuje również anal­izy, raporty i zaświadczenia.

Zakres dzi­ała­nia  i uprawnienia służby BHP określa roz­porządze­nie Rady Min­istrów z 2 wrześ­nia 1997 r. w sprawie służby bez­pieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Jaki powinien być spec­jal­ista BHP? Predys­pozy­cje spec­jal­isty BHP.

Spec­jal­ista ds. BHP musi posi­adać odpowied­nie predys­pozy­cje psy­chiczne i fizy­czne. Powinien znać obow­iązu­jące prawo i wykazy­wać chęć ciągłego pod­noszenia kwal­i­fikacji. Ważne są umiejęt­ności inter­per­son­alne, zna­jo­mość j. ang­iel­skiego, dobra orga­ni­za­cja pracy. Pod­czas prowadzenia szkoleń przy­dadzą się umiejęt­ności oratorskie.

Jak zostać spec­jal­istą ds. BHP? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać spec­jal­istą ds. BHP?

Spec­jal­ista ds. BHP może pra­cować kole­jno jako:

– inspek­tor,
– starszy inspek­tor,
– spec­jal­ista,
– starszy spec­jal­ista,
– główny specjalista.

By uzyskać dwa pier­wsze stop­nie wystar­czy wyk­sz­tałce­nie tech­nik BHP, możliwe do zdoby­cia już w szkole śred­niej oraz w placówkach policeal­nych (w obu przy­pad­kach brak możli­wości awansu). Jed­nak by myśleć o założe­niu włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej i dal­szym wspina­niu się po dra­bince kari­ery, konieczne jest ukończe­nie studiów na kierunku BHP  lub inżyniera bezpieczeństwa.

Ile zara­bia spec­jal­ista BHP? Zarobki spec­jal­isty ds. BHP.

Zarobki spec­jal­isty ds. BHP zależą od jego stanowiska, stażu i miejsca pracy. Jego wyna­grodze­nie waha się w grani­cach od nieco ponad 1500 zł, aż do kilku­nastu tysięcy. Więk­szość pen­sji  mieści się w przedziale 2500 – 5000 zł.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • U mnie w firmie potrzebowali osoby do działu bhp, dlatego aby awansować zrobiłam sobie w policealnej szkole dla dorosłych w Żorach: bezplatneszkoly.pl/zory/ technika bhp i po zdanym egzaminie dostałam awans 🙂