Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać księ­gową?
Jak zostać... Praca

Jak zostać księ­gową?

Jak zostać księ­gową? Jakie predys­pozy­cje musi mieć księ­gowy? Czym zaj­muje się księ­gowa? Ile zara­bia księ­gowa? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać księgowym?

Czym zaj­muje się księ­gowa? Co robi księgowy?


Księ­gowa zaj­muje się prowadze­niem ksiąg rachunkowych, gro­madze­niem i kat­a­l­o­gowaniem fak­tur, ich anal­izą oraz pil­nuje dopełnienia wszel­kich for­mal­ności wzglę­dem urzędu skar­bowego i innych insty­tucji. Księ­gowa także infor­muje kierown­ictwo o finan­sowym stanie firmy.

Zakres obowiązków księgowej

Księ­gowa to zawód, w którym osoba go wykonu­jąca prowadzi wszelkiego rodzaju księgi rachunkowe. Zakres obow­iązków księ­gowej może wahać się w związku z tym, jakie wyk­sz­tałce­nie czy doświad­cze­nie dana księ­gowa posi­ada. Zwykle do zakresu obow­iązków księ­gowej zal­iczyć możemy wsze­laką dekre­tację doku­men­tów, prowadze­nie ter­mi­nowej oraz praw­idłowej ewidencji księ­gowej, zaj­mowanie się prowadze­niem aktu­al­nych rozliczeń zarówno z bankami jak również z innymi insty­tuc­jami finan­sowymi. Księ­gowa zaj­muje się również przeprowadzaniem kon­troli kont bankowych, które wykonuje się najczęś­ciej okre­sowo. Ma za zadanie przeanal­i­zować rozra­chunki z klien­tami i inne tego typu. Księ­gowa to nie tylko anal­iza i sporządzanie ksiąg ewiden­cyjnych, ale również czyn­ności wprowadza­jące i wysyła­jące przelewy i fak­tury do klien­tów i współpra­cown­ików. To również klasy­fikacja kosztów włas­nych oraz wszel­kich kosztów uzyska­nia przez firmę przy­chodu. Księ­gowa rozlicza również fak­tury importu oraz eksportu, wykony­wanych przez firmę jak również rozliczanie różnic kur­sowych. Czy to już wszys­tko? Otóż nie. Księ­gowa przeprowadza również bieżącą kon­trolę finansowo-księgową, sporządza wszelkie deklaracje ZUSPIT oraz CIT czy prowadzi rejestr podatku VAT. Poza tym sporządza przelewy wyna­grodzenia dla pra­cown­ików, prowadzi tak zwanych środ­ków trwałych i sporządza okre­sowy bilans strat i zysków firmy. Księ­gowa sporządza również bilanse i rachunki wyników na koniec miesiąca czyli statystyki oraz sporządza okre­sowe raporty doty­czące wpły­wów oraz wpły­wów finan­sowych, które następ­nie przekazuje kierown­ictwu.

Czym zaj­muje się główna księ­gowa? Co robi główny księ­gowy? 
Nieco inne obow­iązki ma główna księ­gowa. Zaj­muje się ona nad­zorem wszys­t­kich wydarzeń finan­sowych w fir­mie, dba o sprawne funkcjonowanie i rozwój dzi­ału. Główna księ­gowa odpowiada także za stan i archi­wiz­a­cje doku­men­tacji, kon­takty z bankami itd.

Jaka powinna być księ­gowa? Jakie predys­pozy­cje musi mieć księ­gowy?

Księ­gowa powinna być osobą dokładną, rzetelną i cier­pliwą. Musi posi­adać umiejęt­ności matem­aty­czne i anal­i­ty­czne. Na stanowisku księ­gowej i głównej księ­gowej niezbędna jest zna­jo­mość obow­iązu­ją­cych przepisów prawa podatkowego, finan­sowego, a także cel­nego i dewizowego.

Gdzie pracuje księ­gowa? Kto zatrudni księgowego?

Księ­gowa zatrud­niona jest w biu­rach rachunkowych, bankach, fir­mach pry­wat­nych orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych, insty­tuc­jach pub­licznych itd..

Jak zostać księ­gową? Co zro­bić by zostać księgowym?

Aby zostać księ­gową należy ukończyć stu­dia wyższe, najlepiej na spec­jal­ności rachunkowość lub finanse. W Polsce nie ist­nieją przepisy wprost określa­jące szczegółowe wyma­gania wzglę­dem kandy­datów na stanowisko księ­gowej. Przy rekru­tacji brana jest pod uwagę zna­jo­mość przy­na­jm­niej jed­nego języka obcego, umiejęt­ność posługi­wa­nia się kom­put­erem – szczegól­nie paki­etami typu office oraz pro­gra­mami do księ­gowości. Dodatkowym atutem jest zna­jo­mość ele­men­tów ekonomii i zarządzania.

Jak zostać główna księ­gową? Co zro­bić by zostać głównym księgowym?

Aby zostać główną księ­gową należy wykazać się dużym doświad­cze­niem w zawodzie oraz cechami przy­wód­czymi. Osoba zaraz po stu­di­ach prak­ty­cznie nie ma szans na obję­cie tego stanowiska.

Ile zara­bia księ­gowy? Zarobki księ­gowej. Ile zara­bia główny księgowy?

Początku­jąca księ­gowa zara­bia ok 1500 zł netto, prze­ciętne zarobki księ­gowych wahają się w grani­cach 2000 – 5000 zł. Główna księ­gowa może otrzymy­wać wyna­grodze­nie rzędu 15000 zł na rękę. Pen­sja zależy od miejsca, w którym pracuje księ­gowa oraz od ilości zle­ceń jeśli posi­ada własne biuro rachunkowe.

komentarze 2

Kliknij, by dodać komentarz

  • Znasz kogoś kto pragnie zostać księgową/księgowym? Pomóż mu znaleźć ofertę pracy idealną dla niego, poleć go pracodawcy klikając na czerwoną strzałkę przy ofercie i otrzymaj w zamian 1000 zł ! Sprawdź jakie to proste.

  • Oprocz podanych wyzej mozliwosci, warto korzystac z roznego rodzaju szkolen, seminariow, kursow. Najwazniejsze jest bowiem ciagle aktualizowanie swojej wiedzy zarowno w zakresie obowiazujacego prawa, jak nowych technologii stosowanych w branzy ksiegowej.