Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać elek­trykiem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać elek­trykiem?

Jak zostać elek­trykiem? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać elek­trykiem? Ile zara­bia elek­tryk? Jaki powinien być elek­tryk? Czym zaj­muje się elektryk?

Czym zaj­muje się elektryk?


Elek­tryk to osoba zaj­mu­jąca się mon­tażem i naprawą insta­lacji elek­trycznych. Zakres jego szczegółowych obow­iązków wynika z wyk­sz­tałce­nia i zaj­mowanego stanowiska. Prze­ważnie, elek­tryk odpowiada za instalowanie maszyn i urządzeń elek­trycznych, ich naprawę, dokony­wanie przeglądów oraz kon­serwację i określanie stanu tech­nicznego. Zaj­muje się także naprawą i kon­serwacja linii napowi­etrznych i kablowych. Mon­ter i kon­ser­wa­tor sieci elek­trycznej kładzie kable i podłącza urządzenia elek­tryczne oraz czuwa nad ich stanem. Elek­troin­sta­la­tor ogranicza się nato­mi­ast do mon­tażu najczęś­ciej pod­czas robót wykończeniowych na budowie.

Inne zaję­cia elek­tryków to także: naprawa elek­tron­iki samo­chodowej, sil­ników elek­trycznych czy elek­trycznego sprzętu domowego. Osoby z wyk­sz­tałce­niem inżynier­skim
zaj­mują stanowiska nad­zor­cze przy wyt­warza­niu i przesyła­niu energii elek­trycznej, pro­jek­tują nowe urządzenia elek­tryczne czy nad­zorują ich pro­dukcję, prowadzą doku­men­tacje tech­niczna oraz nad­zorują podwładnych.

Jaki powinien być elek­tryk? Jakie predys­pozy­cje musi mieć elektryk?

Elek­tryk powinien mieć zdol­ności tech­niczne i matem­aty­czne. Musi być odpowiedzialny, rzetelny i dokładny, ponieważ jego praca wiąże się z ryzykiem. Elek­tryk powinien bezwzględ­nie dbać o bez­pieczeństwo swoje i innych,a wszys­tkie czyn­ności wykony­wać z najwięk­szą staran­noś­cią. Ważny jest stan zdrowia elek­tryka – musi umożli­wiać pracę na najwyższym poziomie.

Gdzie pracuje elektryk?

Wszędzie tam gdzie zna­j­duje się prąd. Na budowie, w pogo­towiu ener­gety­cznym, w zakładach pracy, warsz­tat­ach samo­chodowych, elek­trow­n­i­ach itd.

Jak zostać elektrykiem?

Aby zostać elek­trykiem należy skończyć szkołę zawodową, tech­nikum bądź stu­dia wyższe inżynier­skie. Uprawnienia elek­tryka można zdobyć w niek­tórych ośrod­kach egza­m­i­na­cyjnych np. Sto­warzysze­niu Elek­tryków Pol­s­kich. By pra­cować przy urządzeni­ach pod napię­ciem należy także ukończyć stosowny kurs BHP.

Ile zara­bia elektryk?

Wyna­grodze­nie elek­tryka zależy od zaj­mowanego stanowiska. Szere­gowy elek­tryk może liczyć na zarobki rzędu 1500 zł brutto, osoba z wyk­sz­tałce­niem inżynier­skim na 4000 – 5000 zł.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz