Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać kierowcą ciężarówki?
Jak zostać... Praca

Jak zostać kierowcą ciężarówki?

Jak zostać kierowcą ciężarówki? Jakie warunki trzeba spełnić by zostać kierowcą tira? Jakie egza­miny trzeba zdać żeby zostać kierowcą ciężarówki? Ile zara­bia kierowca tira? Czym zaj­muje się kierowca ciężarówki?

Czym zaj­muje się kierowca ciężarówki? Czym zaj­muje się kierowca tira?


Kierowca ciężarówki zaj­muje się bez­piecznym trans­portowaniem towaru w odpowied­nie miejsce, w określonym cza­sie. Jego czas pracy zależy od firmy, w której jest zatrud­niony. Kierowcy lże­jszych samo­chodów ciężarowych prze­by­wają krót­sze trasy w okoli­cach firmy. Osoby zatrud­nione w fir­mach trans­portowych, jeżdżące w tirach, pokonują setki kilo­metrów, nierzadko całe dni spędza­jąc w trasie.

Jaki powinien być kierowca ciężarówki? Jakie predys­pozy­cje powinien posi­adać kierowca tira?

Kierowca ciężarówki musi być w pełni zdrowy psy­chicznie i fizy­cznie. Jego praca bowiem związana jest z długim prze­by­waniem w jed­nej pozy­cji i ciągłym skupi­e­niem na drodze. Powinien być także opanowany, odporny na stres i posi­adać doskon­ały refleks. Kierowca tira musi mieć na uwadze konieczne prz­erwy na odpoczynek oraz bez­pieczeństwo swoje i innych. Pod­stawą w tym zawodzie jest dobra zna­jo­mość pol­s­kich przepisów ruchu dro­gowego i prawa obow­iązu­jącego w kraju kursowania.

Jak zostać kierowcą ciężarówki? Jak zostać kierowca tira?

Aby zostać kierowcą ciężarówki należy posi­adać odpowied­nie uprawnienia. Do kierowa­nia pojazdów powyżej 3,5 tony nieprzekracza­ją­cych 7 ton wystar­czy prawo jazdy C1, w przy­padku cięższych C, nato­mi­ast dodatkowo E, aby prowadzić samo­chody ciężarowe z przyczepą.

Prawo jazdy dla kierow­ców ciężarówek

Aby obie­gać się o prawo jazdy kat­e­gorii C, C1, C+E oraz C1+E kandy­dat musi spełnić kilka warunków:

– mieć skońc­zone 18 lat,
– posi­adać prawo jazdy kat­e­gorii B,
– uzyskać zaświad­cze­nie lekarski o braku prze­ci­wwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
– zdać egza­min w Wojew­ódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kurs przy­go­towu­jący do egza­minu składa się z 20 godzin wykładów i 20 lub 25 godzin zajęć prak­ty­cznych. Dodatkowo oblig­a­to­ryjny jest obe­j­mu­jący 280 godzin kurs kwal­i­fikacji wstęp­nych. Całkow­ity koszt zdoby­cia prawa jazdy waha się w grani­cach 10000 zł.

Ile zara­bia kierowca ciężarówki? Zarobki kierowcy tira.

Zarobki kierowcy ciężarówki zależą od pojazdu jakim kierują i miejsca zatrud­nienia. Lokalne przed­siębiorstwa płacą zazwyczaj 1800 – 3500 zł. Płaca kierowcy tirów zależy najczęś­ciej od ilości prze­jechanych kilo­metrów i wahają się w grani­cach 3000 – 7000 zł na trasach kra­jowych i 5000 – 10000 zł w fir­mach międzynarodowych.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Kod 95 to nic innego, jak potwierdzenie, ze posiadacz swiadectwa jest kierowca zawodowym. Nadanie kodu wiaze sie z koniecznoscia wymiany dokumentu prawa jazdy, gdyz numer kodu musi byc w nim umieszczony.