Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać den­tystą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać den­tystą?

Jak zostać den­tystą? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać den­tystą? Czym zaj­muje się den­tysta? Jakie predys­pozy­cje musi mieć den­tysta? Jaki powinien być den­tysta? Ile zara­bia den­tysta? Jakie są pec­jal­iza­cje dentystyczne?

Czym zaj­muje się dentysta?

Den­tysta, a właś­ci­wie stom­a­tolog, jest lekarzem zaj­mu­ją­cym się chorobami zębów i jamy ust­nej. Do jego obow­iązków należy, diag­no­zowanie i lecze­nie stanu zębów (wypeł­ni­anie ubytków, lecze­nie kanałowe, wyry­wanie zębów, usuwanie kamienia nazęb­nego itd.), błony śluzowej, dziąseł, a także rozpoz­nawanie i kory­gowanie wad zgryzu (ortodonta). Zada­nia den­tysty różnią się w zależności od wybranej specjalizacji.

Jaki powinien być dentysta?

Den­tysta powinien potrafić naw­iązać przy­jazny kon­takt z pac­jen­tem, ponieważ zabiegi w jamie ust­nej nie należą do najprzy­jem­niejszych i wzbudzają strach u wielu osób. Nie zaszkodzi wysoka kul­tura oso­bista, ciepłe pode­jś­cie i wyrozu­mi­ałość dla przes­traszonych. Poza tym den­tysta musi mieć odpowied­nie zdol­ności man­u­alne i dobry wzrok. Powinien być dokładny, uważny i cier­pliwy. Nieustanny rozwój stom­a­tologii wiąże się z konieczności ciągłego doszkala­nia i chę­cią zdoby­wa­nia nowych umiejętności.

Jak zostać dentystą?

Aby zostać den­tystą należy skończy pię­ci­o­let­nie stu­dia stom­a­to­log­iczne. Pod­czas nich poruszane są zagad­nienia z m.in.: anatomii, chemii, pro­te­tyki, mate­ri­ałoz­naw­stwa stomatologicznego,ortodoncji, fizjologii narządu żucia itd. Poza tym, w ramach studiów odby­wają się oblig­a­to­ryjne prak­tyki w szpi­ta­lach i gabi­ne­tach stomatologicznych.

Po ukończe­niu studiów, na wniosek kandy­data, Okrę­gowa Izba Lekarska wydaje ogranic­zone prawo wykony­wa­nia zawodu. Jest ono niezbędne do odby­cia rocznego stażu pody­plo­mowego zakońc­zonego Lekarsko-dentystycznym Egza­minem Państ­wowym (od 2013 r. Lekarsko-Dentystycznym Egza­minem Koń­cowym) – prze­pustką do pełnego prawa do wykony­wa­nia zawodu.

Jakie są spec­jal­iza­cje den­tysty­czne? Spec­jal­iza­cje stomatologiczne

Den­tyści mogą także zro­bić jedną z dziewię­ciu specjalizacji:

 • chirur­gia stomatologiczna
 • chirur­gia szczękowo-twarzowa
 • ortodon­cja
 • peri­odon­tolo­gia
 • pro­te­tyka stomatologiczna
 • stom­a­tolo­gia dziecięca (pedodoncja)
 • stom­a­tolo­gia zachowaw­cza z endodon­cją (zobacz również → endodoncja)
 • zdrowie pub­liczne
 • epi­demi­olo­gia

Ile zara­bia den­tysta? Zarobki dentysty

Zarobki den­tysty zależą od stażu, renomy i miejsca pracy. W pub­licznych placówkach otrzy­mują wyna­grodze­nie ok 1600 – 2500 zł netto. Kwoty te wzras­tają w pry­wat­nych gabi­ne­tach, nato­mi­ast we włas­nym den­tysta może zaro­bić od kilku do kilku­nastu tysięcy miesięcznie.

komentarze 4

Kliknij, by dodać komentarz

 • Jak zostać dentystą? Trzeba postawić sobie cel i dążyć do realizacji. Szkoła, studia i zawód zdobyty. Później zadowolenie na lata z życia zawodowego. Jeśli uda się oczywiście dostać pracę w zawodzie, bo z tym różnie bywa.. Ja też znalazłam pracę, dzięki IRS Poland, u nich pomoc ludziom bez pracy to nie problem

 • Studia nie należą do łatwych, trzeba być bardzo zdeterminowanym w przebrnięciu przez ten edukacyjny szczebel, ale w końcu osiąga się upragniony cel i zaczyna się pracę w zawodzie. To bardzo satysfakcjonuje. Przynajmniej w moim przypadku tak jest – jestem stomatologiem całkiem od niedawna, pracę znalazłem dzięki irspoland.com. Nie żałuję tych lat poświęconych na naukę

 • Również po pewnym czasie poszukiwań pracy za własną rękę zgłosiłem się do firmy IRS Poland, który bardzo szybko i skutecznie znalazła dla mnie odpowiednią pracę

 • Stomatologia to bardzo przyszłościowy kierunek. Warto go studiować. Z usług stomatologa ludzie często korzystają i zapewne będą zawsze korzystać, a co za tym idzie – duże pieniądze dla takiego pracownika. Ja jestem stomatologiem i był to dobry wybór. Aby znaleźć pracę skorzystałam z pomocy firmy IRS Poland.