Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać geodetą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać geodetą?

Jak zostać geo­detą? Czym zaj­muje się geo­deta? Jaką szkołę trzeba skończyć żeby zostać geo­detą? Gdzie pracuje geo­deta? Ile zara­bia geodeta? 

Czym zaj­muje się geodeta?

Geo­deta zaj­muje się sporządzaniem map i planów geo­dezyjnych oraz wykonuje pomi­ary gruntów.

Jaki powinien być geo­deta? Jakie predys­pozy­cje musi mieć geodeta?

Geo­deta musi być dokładny i rzetelny. Powinien odz­naczać się cier­pli­woś­cią i zdol­noś­ci­ami tech­nicznymi, a także ori­en­tacją w tere­nie.

Gdzie pracuje geodeta?

Geo­deta zna­jdzie zatrud­nie­nie w fir­mach związanych z budown­ictwem lub stricte geo­dezyjnych, a także w przed­siębiorstwach zaj­mu­ją­cych się wydoby­waniem surow­ców np. węgla, gazu, ropy itp., kar­tografią oraz urzę­dach gminy, powiatu czy wojew­ództwa. Geo­deci pracują również w innych jed­nos­tkach admin­is­tracji państ­wowej jak np. Główny Urząd Geo­dezji i Kartografii.

Jak zostać geodetą?

Aby zostać geo­detą należy ukończyć stu­dia na kierunku geo­dezja i kar­tografia. Pod­czas ich trwa­nia poruszane są tem­aty z zakresu wykony­wa­nia pomi­arów, sza­cow­a­nia wartości nieru­chomości, anal­izy zdjęć lot­niczych i satelitarnych czy obsługi spec­jal­isty­cznych pro­gramów kom­put­erowych. Aby zostać w pełni samodziel­nym geo­detą stu­dia nie wystar­czą, konieczne jest zal­icze­nie egza­minu zawodowego w GUGiK składa­jącego się z części opisowej i testowej.

Ile zara­bia geodeta?

Zarobki geo­dety zależą od miejsca i stażu pracy oraz pory roku. Prze­cięt­nie początku­jący geo­deta miesięcznie inka­suje około 2000 zł, bardziej doświad­c­zony, 3000 – 5000. Na najwyższe wyna­grodzenia mogą liczyć osoby posi­ada­jące pełne uprawnienia zawodowe i posi­ada­jący własną firmę. Ich pen­sja sięga nawet 10000 zł.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Witam. Mуіgіby mi kto¶ wyja¶niж p;ewn± kwestiк? A mianowicie czy lepiej isc na geodezjк po technikum geodezyjnym czy po liceum, bo chodzi mi o to czy po technikum mozna sie dostac na studia geodezyjne i czy po technikum geodeta moze znalezc prace czy dopiero po liceum? Sіyszaіem rуwnieї ze po technikum i tak trzeba i¶c na studia oraz zdobyж po studiach certyfikat by zostac geodeta. A i czy jest duze zapotrzebowanie na geodewtуw? Proszк o szybk± odpowiedј. Z gуry dziekujк.