Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać strażnikiem miejskim?
Jak zostać... Praca

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Jak zostać strażnikiem miejskim? Czym zaj­muje się strażnik miejski? Obow­iązki strażnika miejskiego. Jakie warunki trzeba spełnić by zostać strażnikiem miejskim? Jakie predys­pozy­cje powinien posi­adać strażnik miejski? Ile zara­bia strażnik miejski. Praca w straży miejskiej.

Czym zaj­muje się strażnik miejski?

Strażnik miejski jest funkcjonar­iuszem mundurowym. Jego najważniejszymi obow­iązkami są ochrona porządku pub­licznego i zapewnie­nie spokoju mieszkańców. Funkcjonar­iusz Straży Miejskiej inter­we­ni­uje w sytu­ac­jach zagroże­nia życia, zdrowia lub mienia oraz w przy­padku naruszenia dóbr oso­bistych. Głównym narzędziem strażnika miejskiego jest możli­wość wys­taw­ia­nia man­datów o wysokości do 500 zł np. za: zakłó­canie spokoju, złe parkowanie, niele­galne wyrzu­canie śmieci, han­del bez zez­wole­nia itd. Jeżeli zatrzy­many nie sto­suje się do pole­ceń strażnika miejskiego, ma on prawo użyć siły, kaj­danek, psa obron­nego, par­al­iza­tora czy ręcznego mio­tacza gazu. Warto wspom­nieć, ze pod­czas tych dzi­ałań, strażnik musi mieć na uwadze dobro oso­biste osoby w sto­sunku której pode­j­muje dzi­ała­nia. Do obow­iązków strażnika miejskiego należy także zabez­piecze­nie przed przy­jaz­dem policji miejsca wypadku czy popełnienia przestępstwa i zebranie potenc­jal­nych świadków.

Jaki powinien być strażnik miejski? Jakie predys­pozy­cje musi mieć strażnik miejski?

Strażnik miejski powinien być sprawny fizy­cznie. Musi posi­adać także odpowied­nie predys­pozy­cje psy­chiczne. Dobrymi funkcjonar­iuszami są osoby spoko­jne i opanowane, a przy tym stanow­cze i pewne siebie. Pod­czas swo­jej pracy, strażnik narażony jest na stres oraz niebez­pieczne sytu­acje, dlat­ego powinien potrafić utrzy­mać nerwy na wodzy i szy­bko reagować.

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Aby kandy­dat na strażnika miejskiego mógł zostać zatrud­niony musi spełnić kilka wymagań:

– być oby­wa­telem Pol­ski,
– ukończyć 21 lat,
– posi­adać pełne prawa pub­liczne,
– posi­adać udoku­men­towane co najm­niej śred­nie wyk­sz­tałce­nie,
– nie być karanym,
– mieć dobrą opinię,
– ure­g­u­lowany sto­sunek do służby wojskowej,
– dys­ponować stanem zdrowia odpowied­nim do wykony­wa­nia zawodu strażnika miejskiego.

Oprócz for­mal­nych wyma­gań., przy rekru­tacji na stanowisko strażnika miejskiego brane są pod uwagę także: wyższe wyk­sz­tałce­nie, najlepiej związane z prawem, resoc­jal­iza­cja itd.; doświad­cze­nie zawodowe czy posi­adanie prawa jazdy – nie są to one konieczne, ale ułatwiają zdoby­cie pracy.

Po przyję­ciu do służby strażnik zatrud­ni­any jest na umowę na czas określony do 12 miesięcy. Odbywa on wtedy szkole­nie z zakresu pod­staw prawa, uży­cia środ­ków przy­musu, tech­nik inter­wen­cyjnych, krymi­nal­istyki czy psy­chologii. Okres próbny kończy się egza­minem, podzielonym na trzy części: pisemną, ustną i prak­ty­czną. Po jego zal­icze­niu strażnik zostaje zatrud­niony na czas nieokreślony.

Ile zara­bia strażnik miejski?

Zarobki strażnika miejskiego zależą od jego stop­nia oraz regionu zatrud­nienia. Aplikanci mogą liczyć na ok 1500 – 1700 zł, prze­ciętny strażnik zara­bia 1800 – 2200 zł. Starszy inspek­tor otrzy­muje 2500 do ponad 3000zł.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz