Start kariery » Biznes » Pomysł na biznes » Jak otworzyć skup złomu?
Biznes Pomysł na biznes

Jak otworzyć skup złomu?

Ludzie oszczędni mają  więcej! W pędzie dzisiejszego życia rzadko kto myśli o nikomu nieprzydatnych metalowych elementach, zwłaszcza gdy do najbliższego punktu skupu złomu mamy kilkadziesiąt kilometrów. W gospodarstwach domowych, firmach, na podwórkach złomu przybywa, a w naszej pomysłowej głowie kiełkuje myśl: a może by tak zarobić na jego skupie…

Zezwolenie na skup złomu

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O uzyskaniu zezwolenia na skup złomu można myśleć tylko w miejscach, gdzie plan przewiduje zagospodarowanie przemysłowe lub usługowe. O zezwoleniu nie mam mowy gdy w planie  są tylko tereny pod zabudowę mieszkaniową. Po uzyskaniu informacji o charakterze miejsca otwarcia punktu skupu złomu w planie zagospodarowania przestrzennego terenu musimy udać się do naszej gminy w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Gmina wydając decyzję występuje do Regionej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do miejscowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Uzyskanie takiego zezwolenia kosztuje wnioskodawcę od 6.000 do 12 000 zł, a Urząd Gminy ma na wydanie termin od 3 do 6 miesięcy.

Rejestracja firmy w CEIDG i ZUS

Po uzyskaniu takich decyzji można przystąpić do rejestracji firmy w gminie w systemie CEIDG. Koniecznie trzeba przygotować następujące dane:

 • nazwę firmy,
 • adres działalności,
 • datę rozpoczęcia,
 • sposób i rodzaj opodatkowania
 • kod działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Do Urzędu Skarbowego należy zgłosić firmę, która działa w formie spółki cywilnej. Taka spółka musi mieć swój NIP.  Na zgłoszenie się do ZUS, przedsiębiorca ma 7 dni. Wniosek CIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczenia płatnika.

Jeśli zatrudniamy siebie w firmie i z niej tylko uzyskujemy dochody to w ZUSie wypełniamy druk ZUS ZUA, w innym przypadku wypełnia się druk ZUS ZZA  Koniecznie trzeba sobie wyrobić pieczątkę, choć nie jest to obligatoryjne, ale bardzo wygodne.

Nasze kroki teraz powinniśmy skierować do banku, by utworzyć konto. Udajemy się tam z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, pieczątką i umową spółki cywilnej, gdy takowa istnieje. Numer konta należy uzupełnić w dokumentach Urzędu Skarbowego i ZUS, można zrobić to przez aktualizację danych firmy w CEIDG. Dostępna jest infolinia CEIDG o numerze telefonu: 801 055 088 lub 22 100 20 79.

Uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów

Po uzyskaniu decyzji należy udać się do starostwa lub urządu miasta w celu uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów i pozwolenia na transport złomu, a odpowiedni urząd ma na jego wydanie od 1 do 2 miesięcy. Jeżeli potencjalny przedsiębiorca skupujący złom posiada aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi, nie musi występować o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. W tej sytuacji potrzebne jest tylko zgłoszenie do rejestru zbierania odpadów u  starosty  właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności (miejsce zbiórki odpadów), i zgłoszenie do rejestru transportu odpadów prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby, albo miejsce zamieszkania prowadzącego działalność.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek i musi zawierać:

 1. numer NIP i numer REGON posiadacza odpadów o ile te numery zostały mu nadane,
 2. wyszczególnienie rodzaju odpadów przewidzianych do zbierania,
 3. oznaczenie miejsca zbierania i składowania odpadów,
 4. szczegółowy opis stosowanej metody zbierania odpadów, przedstawienia możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać zbieranie odpadów,
 5. oznaczenie przewidywanego czasu wykonywania działalności,
 6. opis czynności, gdy działalność będzie zakończona

Do wniosku załącza się:

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej, która w tym przypadku wynosi ok. 650 zł.

Samochód do przewozu złomu

Do przewozu złomu potrzeba odpowiedniego samochodu. Jego zakup to koszt ok. 15 tys. Do każdego samochodu potrzeba jeszcze osobnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przed wystąpieniem o zezwolenie należy uzyskać wypis z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przewoźnika, bo stanowi on załącznik do zezwolenia. W niektórych urzędach można przedstawić stosowne w tej sprawie oświadczenie. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika składa się w Wydziale Komunikacji Starostwa lub odpowiednio Urzędu Miasta. Koszt takiego zezwolenia to ok. 1 tys. zł. W samochodzie powinien się znajdować  na stałe wypis z zezwolenia, którego koszt stanowi 11% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie zezwolenia. Zezwolenie uzyskuje się w terminie do 90 dni od złożenia wniosku.

Lokal odpowiedni do skupu złomu

Dobrze jest mieć większy lokal, aby w nim móc składować zebrany złom. Przy składzie  powinien znajdować sie mały pokoik, który będzie miejscem do pracy i pomieszczeniem socjalnym. Przydałaby się jeszcze najazdowa waga przemysłowa, na której zakup należy przeznaczyć ok. 6 tys. zł. Waga w samochodzie zbierającym złom po terenie będzie kosztowała w granicach 3 tys. zł.

Zatrudnienie

Działalność taką dobrze prowadzić razem z pracownikiem, którego koszt zatrudnienia to ok. 3 tys. zł miesięcznie. Koszty miesięczne prowadzenia firmy to ok. 1 tys. zł.

Ceny złomu na skupie

Warto rozpoznać rynek odbiorców złomu. Przykładowo ceny złomu różnych metali w skupie przedstawiają się następująco*:

 • miedź 18 zł./kg,
 • aluminium 4 zł./kg,
 • stal nierdzewna 3,30 zł./kg,
 • cynk 3 zł./kg,
 • ołów 3,50 zł./kg,
 • mosiądz 11 zł./kg,
 • puszki 3 zł./kg.

* Ceny złomu na skupach mogą się zmieniać w czasie

Coś więcej niż skup

Skup innych materiałów

Przy okazji skupu złomu można wybadać rynek na inne materiały zbędne w gospodarstwach domowych. Sprzęt AGD, z którego można wykorzystać części zamienne. Pierze, pod warunkiem, że znajdzie się na nie odbiorców. Skup innych materiałów to inwencja twórcza przedsiębiorcy skupującego złom.

Strona internetowa

Warto ze swoją firmą zaistnieć w internecie. Koszt strony informacyjnej to wydatek rzędu 700 zł, opłata za serwer ok. 70 zł miesięcznie.

Wyróżnij swój skup złomu

W dzisiejszym świecie, gdzie wyobrażenia klientów o skupie złomu zmierzają do jednego, niezbyt przyciągającego obrazka, czas złamać stereotyp. Być może czas pomyśleć o miłym kawiarnianym zakątku z dobrą kawą i pysznym ciastem na przykład, przy oczekiwaniu na wyliczenie wartości sprzedanego złomu.

Teraz jest czas na szukanie przyjemności w małych rzeczach. Takiej wizyty w skupie złomu nikt nie zapomni, a jest szansa, że ją szybko powtórzy. Ucieszony przedsiębiorca z uśmiechem na ustach poda znów najlepszą kawę i odliczy ją sobie z rachunku za sprzedany złom. I przecież o to chodzi, klient ma do nas  wracać! Tylko, że kawiarnia to zupełnie inne formalności…

Jeśli masz jakieś rady jak założyć skup złomu podziel się nimi w komentarzu!

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz