Start kariery » Praca » Jak zostać agentem ochrony?
Jak zostać... Praca

Jak zostać agentem ochrony?

Jak zostać pra­cown­ikiem ochrony osób i mienia? Kto może zostać ochro­niarzem? Gdzie i jak można zdobyć licencję ochrony? Jak wygląda praca w ochronie? Ile zara­bia się w ochronie? 

Pra­cownik ochrony może pod­jąć zatrud­nie­nie przy ochronie osób i mienia na rzecz agencji ochrony lub w wewnętrznych służbach ochrony w zakładzie pracy. W Polsce nastąpił duży rozwój branży ochro­niarskiej i pra­cownik ochrony jest defi­cy­towym zawodem.

Kto może zostać ochro­niarzem? Wyma­gania staw­iane pra­cown­ikom ochrony.

Aby zostać nieli­cencjonowanym pra­cown­ikiem ochrony należy speł­niać min­i­malne wymogi. Jest to niekar­al­ność oraz pełno­let­ność. Ochra­ni­a­jąc niek­tóre obiekty, które podle­gają obow­iązkowej ochronie (urzędy, banki, lot­niska) należy okazać się licencją pra­cown­ika ochrony osób i mienia (I-go lub II-go stop­nia). Daje ona więk­sze uprawnienia zawodowe  i wiąże się z koniecznoś­cią zda­nia egza­minu państwowego.

Wyma­gania na licencję ochrony I-go stopnia

Aby ubie­gać się o licencję ochrony 1-go stop­nia należy speł­niać następu­jące warunki:

  • być oby­wa­telem pol­skim, oby­wa­telem Unii Europe­jskiej lub oby­wa­telem kraju EOG
  • ukończyć 21 lat
  • wyk­sz­tałce­nie min. podstawowe
  • posi­adać pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych
  • nie była skazana pra­wom­oc­nym wyrok­iem za umyślne przestępstwo
  • mieć ure­g­u­lowany sto­sunek do służby wojskowej
  • otrzy­mać pozy­ty­wną opinię komen­danta komis­ariatu policji właś­ci­wego ze względu na miejsce zamieszkania
  • posi­adać zdol­ność psy­chiczną i fizy­czną orzec­zoną przez lekarza do wykony­wa­nia zadań w zakre­sie ochrony osób i mienia
  • ukończyć kurs na licencję I-go stop­nia i zdać egza­min przed właś­ciwą komisją

lub

okazać świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, które potwierdzają uzyskanie spec­jal­isty­cznego wyk­sz­tałce­nia w zakre­sie ochrony osób lub mienia

lub

pełnić nien­aganną służbę w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najm­niej 15 lat w stop­niu pod­ofi­cera lub chorążego.

Licencja 1 stop­nia upoważ­nia do wykony­wa­nia zadań w zakre­sie obsługi alar­mów oraz wyjazdów inter­wen­cyjnych do strzeżonych obiek­tów oraz  kon­wo­jowa­nia wartości pieniężnych oraz innych przed­miotów wartoś­ciowych. Daje również możli­wość pracy w uzbro­jonych for­ma­c­jach ochrony, zarządza­nia pra­cown­ikami ochrony nieposi­ada­ją­cymi licencji, jak również daje prawo do zas­tosowa­nia środ­ków przy­musu bezpośred­niego lub uży­cia broni palnej.

Aby uzyskać licencja ochrony II-go stop­nia należy speł­niać wszys­tkie warunki wyma­gane przy ubie­ga­niu się o licencję 1-go stop­nia z dodatkowym wymo­giem posi­ada­nia wyk­sz­tałce­nia średniego.

Licencja 2-go stop­nia upoważ­nia dodatkowo do opra­cowywa­nia planów ochrony oraz do zarządza­nia zespołami licencjonowanych pra­cown­ików ochrony.

Jak wygląda pro­ce­dura uzyska­nia licencji ochrony I lub II stopnia?

W celu uzyska­nia licencji ochrony należy złożyć wniosek do komendy wojew­ódzkiej policji. Do wniosku załącza się doku­menty potwierdza­jące: wyk­sz­tałce­nie, ukończe­nie kursu ochro­niarza lub dyplom ukończenia odpowied­niej szkoły, kopię dowodu oso­bis­tego, 2 zdję­cia oraz orzecze­nie lekarskie.

Komenda wyz­nacza ter­min egza­minu na ochro­niarza. Po zdanym egza­minie należy wpłacić na wskazane konto komendy opłatę “za wydanie licencji”.

Zarobki ochro­niarzy. Ile zara­bia się w ochronie?

Zarobki pra­cown­ików ochrony z licencją ksz­tał­tują się na poziomie 1800–2200 zł netto miesięcznie i zależą od liczby wypra­cow­anych godzin, zmian noc­nych itd.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz