Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać rezy­den­tem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać rezy­den­tem?

Jak zostać rezy­den­tem? Czym zaj­muje się rezy­dent? Jaki powinien być rezy­dent? Ile zara­bia rezy­dent?
Czym zaj­muje się rezydent?

Rezy­dent zaj­muje się opieką nad turys­tami w miejscu ich pobytu, dba o zak­wa­terowanie, kom­fort mieszka­nia, orga­ni­za­cję wycieczek, wyna­jem prze­wod­ników, real­iza­cję pro­gramu. Poza tym, rezy­dent załatwia sprawy for­malne związane z trans­portem, pasz­por­tami itd. Ma za zadanie rozwiązy­wanie zaist­ni­ałych prob­lemów i przyj­mowanie skarg podróżnych oraz udzielanie wszel­kich niezbęd­nych infor­ma­cji. Rezy­dent często mylony jest z pilotem wycieczek, są to jednak dwa różne zawody.


Jaki powinien być rezydent?

Rezy­dent musi być osobą odpowiedzialną, rzetelną i dobrze zor­ga­ni­zowaną, gdyż na jego barkach spoczywa wiele spraw jed­nocześnie. Pon­adto powinien być elok­wentny, komu­nikaty­wny, otwarty na prob­lemy podróżnych, śmiały, kul­tur­alny, cier­pliwy i opanowany by móc rozwiązy­wać ewen­tu­alne kon­flikty. Konieczna jest także dobra zna­jo­mość przy­na­jm­niej jed­nego języka, cho­ciaż stan­dar­dem jest dzisiaj biegłe posługi­wanie się kilkoma.

Gdzie pracuje rezydent?

Rezy­dent jak nie trudno się domyślić pracuje w biu­rach podróży. Może być przyp­isany do jed­nej desty­nacji (kraju, miejs­cowości), lub dele­gowany do różnych wraz ze zmi­aną pory roku, zależy to jed­nak przede wszys­tkim od zna­jo­mości języków i miejsc. Przeczytaj również wywiad z wieloletnią rezydentką w Turcji: Na czym polega praca rezydenta?

Jak zostać rezydentem?

By zostać rezy­den­tem niezbędny jest odpowiedni kurs bądź ukończe­nie studiów turysty­cznych. Teo­re­ty­cznie, rezy­dent nie musi mieć określonego wyk­sz­tałce­nia, jed­nak prefer­uje się osoby z wyższym wyk­sz­tałce­niem oraz doświad­cze­niem zawodowym, dlat­ego często rezy­den­tami zostają  piloci wycieczek. Istot­nym ele­mentem pod­czas rekru­tacji jest potwierd­zona zna­jo­mość przy­na­jm­niej jed­nego języka obcego.

Ile zara­bia rezy­dent? Zarobki rezy­denta

Rezy­dent śred­nio zara­bia około 4 000 zł miesięcznie, z czego mniej więcej połowa to stała stawka, a reszta obe­j­muje prow­izję od wycieczek zor­ga­ni­zowanych podróżnym oraz sprzedaży innych atrakcji. Oczy­wiś­cie wyna­grodze­nie zależy od miejsca i stażu pracy. Najlepsi rezy­denci mogą inka­sować nawet pię­cio­cyfrowe sumy choć nie jest ich wielu.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz