Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać lekarzem?
Jak zostać...

Jak zostać lekarzem?

jak zostać lekarzem

Jak zostać lekarzem? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać lekarzem? Czym zaj­muje się lekarz? Ile zara­bia lekarz? Jaki powinien być lekarz? Jakie predys­pozy­cje musie mieć lekarz? Jakie spec­jal­iza­cje może zro­bić lekarz?

Czym zaj­muje się lekarz?

Lekarz zaj­muje się koor­dynowaniem pro­cesu leczenia pac­jenta w zakre­sie swo­jej spec­jal­iza­cji. Od bada­nia, postaw­ienia diag­nozy, przepisa­niu leków, ewen­tu­alne wykony­wanie zabiegów aż po nadzór skuteczności wybranej metody. Zaję­cia lekarza medy­cyny zależne są od posi­adanej przez niego spec­jal­iza­cji, np. anestezjolog zaj­muje się znieczu­le­ni­ami: chirurg ope­ruje, przeszczepia narządy, pedi­atra leczy dzieci itd..

Jaki powinien być lekarz?


Lekarz musi być odporny na stres i potrafić szy­bko pode­j­mować decyzje. Powinien być silny psy­chicznie, odpowiedzialny, rzetelny i dokładny. Zawód lekarza wiąże się z nieustan­nym doszkalaniem – musi być cały czas na bieżąco. Istot­nym ele­mentem jest komu­nikaty­wność i empa­tia, przy­jazny, a przy tym pro­fesjon­alny sto­sunek do pac­jenta. Niek­tóre predys­pozy­cje związane są z poszczegól­nymi spec­jal­noś­ci­ami, np. chirurg musi posi­adać zdol­ności manualne.

Gdzie pracuje lekarz?

Lekarz może pra­cować w szpi­ta­lach, klinikach, przy­chod­ni­ach, sana­to­ri­ach, hos­pic­jach, ośrod­kach reha­bil­i­tacji, gabi­ne­tach lekars­kich, stac­jach pogo­towia ratunkowego.

Jak zostać lekarzem?

Nieza­leżnie od spec­jal­iza­cji, pier­wszym krok­iem do pracy lekarza są sześ­ci­o­let­nie jed­no­lite stu­dia medy­czne. Następ­nie staż zakońc­zony zdaniem lekarskiego egza­minu państ­wowego, nada­ją­cym prawo do wykony­wa­nia zawodu. Kole­jnym etapem jest zro­bi­e­nie jed­nej ze spec­jal­iza­cji ogól­nych lub szczegółowych.

Po zal­icze­niu studiów medy­cznych, absol­wenci obow­iązek uzyska­nia w okrę­gowej izbie lekarskiej ogranic­zone prawo do wykony­wa­nia zawodu. Następ­nie odby­cia trzy­nas­tomiesięcznego stażu w placówce służby zdrowia. Kończy się ona lekarskim egza­minem państ­wowym składa­jącego się z dwustu pytań jed­nokrot­nego wyboru. Zal­icze­nie egza­minu zawodowego otwiera możli­wość uzyska­nia właś­ci­wego prawa do wykony­wa­nia zawodu. Ono z kolei umożli­wia odby­cie szkole­nia spec­jal­iza­cyjnego, po dostar­cze­niu koniecznych doku­men­tów do Wielkopol­skiego Cen­trum Zdrowia Pub­licznego, prze­jś­ciu roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej i wpisa­niu na listę rankingową. Zastanów się więc, czy warto studiować medycynę!

Spec­jal­iza­cje lekarskie

Spec­jal­iza­cje medy­czne trwają w zależności od tem­atyki od 2 do 6 lat.

Wyróż­ni­amy 40 spec­jal­ności pod­sta­wowych:

 • Anestezjolo­gia i inten­sy­wna terapia
 • Audi­olo­gia i foniatria
 • Chirur­gia dziecięca
 • Chirur­gia klatki piersiowej
 • Chirur­gia ogólna
 • Chirur­gia plastyczna
 • Chirur­gia szczękowo-twarzowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Der­ma­tolo­gia i wenerologia
 • Diag­nos­tyka laboratoryjna
 • Epi­demi­olo­gia
 • Gene­tyka kliniczna
 • Kar­diochirur­gia
 • Kar­di­olo­gia
 • Medy­cyna nuklearna
 • Medy­cyna pracy
 • Medy­cyna ratunkowa
 • Medy­cyna rodzinna
 • Medy­cyna sądowa
 • Medy­cyna transportu
 • Mikro­bi­olo­gia lekarska
 • Neona­tolo­gia
 • Neu­rochirur­gia
 • Neu­rolo­gia
 • Oftal­molo­gia
 • Onkolo­gia kliniczna
 • Orto­pe­dia i trau­ma­tolo­gia narządu ruchu
 • Oto­ryno­laryn­golo­gia
 • Pato­mor­folo­gia
 • Pedi­a­tria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psy­chi­a­tria
 • Psy­chi­a­tria dzieci i młodzieży
 • Radi­olo­gia i diag­nos­tyka obrazowa
 • Radioter­apia onkologiczna
 • Reha­bil­i­tacja medyczna
 • Trans­fuzjolo­gia kliniczna
 • Urolo­gia
 • Zdrowie pub­liczne

28 spec­jal­iza­cji szczegółowych:

 • Aler­golo­gia
 • Angi­olo­gia
 • Bal­ne­olo­gia i medy­cyna fizykalna
 • Chirur­gia naczyniowa
 • Chirur­gia onkologiczna
 • Choroby płuc (Pulmonologia)
 • Dia­betolo­gia
 • Endokrynolo­gia
 • Far­makolo­gia kliniczna
 • Gas­troen­terolo­gia
 • Geri­a­tria
 • Ginekolo­gia onkologiczna
 • Hema­tolo­gia
 • Hiperten­sjolo­gia
 • Immunolo­gia kliniczna
 • Kar­di­olo­gia dziecięca
 • Medy­cyna paliatywna
 • Medy­cyna sportowa
 • Nefrol­o­gia
 • Neu­rolo­gia dziecięca
 • Neu­ropa­tolo­gia
 • Onkolo­gia i hema­tolo­gia dziecięca
 • Oto­ryno­laryn­golo­gia dziecięca
 • Reuma­tolo­gia
 • Sek­suolo­gia
 • Toksykolo­gia kliniczna
 • Trans­plan­tolo­gia kliniczna
 • Urolo­gia dziecięca

Ile zara­bia lekarz? Zarobki lekarza

Zarobki lekarza zależą od jego stażu, renomy, spec­jal­iza­cji oraz miejsca pracy. Prze­ciętne zarobki lekarza wahają się od kilku do kilku­nastu tysięcy miesięcznie.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

 • […] Jeśli chcesz zostać lekarzem dobrze jeśli zdasz sobie z tego sprawę jeszcze w gimnazjum i wybierzesz odpowiednio sprofilowaną szkołę średnią. Liceum bilogiczno-chemiczne będzie odpowiednie. Jeśli jesteś na czymś innym będzie Ci o wiele trudniej zdać dobrze rozszerzoną maturę z biologii czy chemii. Szczegółowe wymagania rekrutacyjne zależą od konkretnej uczelni, ale zazwyczaj oprócz podstawy: j. polskiego, matematyki i języka nowożytnego, będziesz musiał zmierzyć się z (rozszerzoną) biologią, chemią, fizyką czy  matematyką. Na Uniwersytecie Jagielońskim np. w 2014 r. po uwagę brane były wyniki obligatoryjnie z biologii i chemii oraz do wyboru jeden z dwóch: fizyki lub matematyki. […]