Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać dziennikarzem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać dziennikarzem?

Jak zostać dzi­en­nikarzem? Jaki powinien być dzi­en­nikarz? Czym zaj­muje się dzi­en­nikarz? Ile zara­bia dzi­en­nikarz? Jaką szkolę trzeba skończyć by zostać dziennikarzem?

Czym zaj­muje się dziennikarz?

Dzi­en­nikarz to osoba zaj­mu­jąca się przy­go­towaniem i prezen­towaniem mate­ri­ałów w medi­ach. Zbiera on infor­ma­cję, gro­madzi je w różnej formie i tworzy mate­riał, który zostaje pub­likowany. Obow­iązki dzi­en­nikarza różnią się w zależności od miejsca i stanowiska pracy. Ist­nieje wiele typów dzi­en­nikarzy. Np. kore­spon­dent, przy­go­towu­jący relacje spra­woz­da­nia z danego kraju, reporter to dzi­en­nikarz terenowy, redak­tor nato­mi­ast redaguje mate­riał i decy­duje, który zostanie opub­likowany.


Jaki powinien być dziennikarz?

Dzi­en­nikarz musi być spostrze­gaw­czy, ciekawy świata i otwarty na prob­lemy innych. Powinien posi­adać zmysł wyszuki­wa­nia ciekawych tem­atów, a także lekkie pióro i łatwość for­mowa­nia myśli. Ważne, aby dzi­en­nikarz był ucz­ciwy, rzetelny i dokładny – istotne by wery­fikował zebrane infor­ma­cje i kierował się etyką zawodową. Atutem jest komu­nikaty­wność, odwaga, pewność siebie, łatwość naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów i kul­tura oso­bista. Dzi­en­nikarz musi umieć pra­cować pod presją czasu oraz radzić sobie w stre­su­ją­cych, a często niebez­piecznych sytuacjach.

Gdzie pracuje dziennikarz?

Dzi­en­nikarz zna­jdzie pracę w gaze­tach lokalnych i ogól­nokra­jowych – opin­iotwór­czych i spec­jal­isty­cznych, rozry­wkowych itp. dzi­en­nikarz, tygod­nikach, miesięcznikach itd.; w telewiz­jach region­al­nych i main­streamowych, tem­aty­cznych; stac­jach radiowych oraz medi­ach internetowych.

Jak zostać dziennikarzem?

Na rynku dzi­ała wiele szkół o pro­filu dzi­en­nikarskim lub zbliżonym. Poczy­na­jąc od liceów, przez pody­plo­mowe i policealne szkoły, na stu­di­ach licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich kończąc. Nie ist­nieją jed­nak zasady prawne mówiące o konkret­nych wyma­gani­ach do pełnienia zawodu dzi­en­nikarza, a niejed­nokrot­nie kierunk­owe wyk­sz­tałce­nie nie musi być prze­pustką do pracy w medi­ach. Często zdarza się, że dobrymi dzi­en­nikarzami zostają osoby po stu­di­ach eko­nom­icznych, poli­to­log­icznych, socjo­log­icznych itd., ponieważ znają się na danej tem­atyce i potrafią zain­tere­sować nią innych. W dzi­en­nikarst­wie istotna jest także wiedza poza­warsz­ta­towa dlat­ego coraz częst­szym tren­dem jest tworze­nie kierunków dzi­en­nikars­kich w ramach innych spec­jal­iza­cji np. poli­tolo­gia: media i komu­nikowanie między­nar­o­dowe. Dają one nie tylko umiejęt­ności ściśle zawodowe, ale także pod­stawy wiedzy w konkret­nej dziedzinie. Przeczytaj również: Czy warto studiować dziennikarstwo?

Ile zara­bia dziennikarz?

Prze­cięt­nie dzi­en­nikarze zara­bi­ają w grani­cach 1500 – 2000 zł miesięcznie. Oczy­wiś­cie wyna­grodze­nie wzrasta wraz z wielkoś­cią medium i renomą samego dzi­en­nikarza. Najpop­u­larniejsi mogą liczyć na wypłaty rzędu od kilku do kilku­nastu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz