Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać strażakiem?
Jak zostać...

Jak zostać strażakiem?

Jak zostać strażakiem? Co trzeba zro­bić, żeby zostać strażakiem? Na czym polega praca strażaka? Ile zara­bi­ają strażacy?

Ist­nieją 2 możli­wości, aby zdobyć pracę w zawodzie strażaka.

Pier­wsza możli­wość , to ukończe­nie odpowied­niej szkoły o pro­filu strażackim.

Aby pra­cować jako strażak aspi­rant należy ukończyć jedną z trzech szkół ksz­tałcą­cym w kierunku pracy strażaka:

 • Cen­tralną Szkołę Państ­wowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 • Szkołę Aspi­ran­tów Państ­wowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Szkołę Aspi­ran­tów Państ­wowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Po ukończe­niu jed­nej z tych szkół aspi­ranci mogą pod­jąć zatrud­nie­nie w jed­nos­tkach straży pożarnej jako aspiranci.

Aby zostać ofi­cerem straży pożarnej należy ukończyć Szkołę Główną Służby Pożar­niczej w Warsza­wie. Po ukończe­niu tej placówki otrzy­muje się tytuł inżyniera pożar­nictwa lub mag­is­tra inżyniera pożar­nictwo. Dodatkowo otrzy­muje się stopień młod­szego kapitana.

Naukę w powyższych szkołach mogą podjąć:

 • oby­wa­tele polscy
 • osoby które nie ukończyły 25 lat ( w przy­padku szkoły ofi­cer­skiej) i 23 lat (w przy­padku szkoły aspiranckiej)
 • zdali maturę
 • speł­ni­ają warunki zdrowotne i psy­chofizy­cznej do pełnienia służby w straży
 • nie byli karani sądownie
 • zdali egza­miny wstępne do szkoły.

Inną możli­woś­cią pod­ję­cia pracy w straży pożarnej jest przys­tąpi­e­nie do naboru do straży pożarnej.

Kto może zostać strażakiem w wyniku rekru­tacji do straży?

 • oby­wa­tele polscy
 • posi­ada­jący min. wyk­sz­tałce­nie średnie
 • niekarani, korzys­ta­jący z pełni praw publicznych
 • z dobrym stanem zdrowia fizy­cznym i psy­chicznym (kat­e­go­ria A wg orzeczenia lekarskiego).
 • Z reg­u­lowanym sto­sunkiem do służby wojskowej

Dodatkowo kandy­dat do straży pożarnej musi zdać egza­min sprawnoś­ciowy. Na egza­min sprawnoś­ciowy, który trwa 1 dzień należy mieć ważne zaświad­cze­nie lekarskie, w którym nie ma prze­ci­wwskazań do przys­tąpi­enia do testu.

Swoje szanse na przyję­cie do straży pożarnej zwięk­szają osoby, które otrzy­mują dodatkowe punkty za:

 • posi­adanie prawa jazdy lat. B (2 pkt.) lub kat. C (4 pkt.)
 • uprawnienia ratown­ika medy­cznego (5 pkt.)
 • innych uprawnień typu na sprzęt ciężki (5 pkt.)
 • za udoku­men­towane członkostwo w ochot­niczej straży pożarnej powyżej 3 lat ( 3 pkt.)
 • udoku­men­towany udział w zawodach pożar­niczych oraz odby­cie szkole­nia dla ochot­niczej straży pożarnej (po 3 pkt.)
 • za wyk­sz­tałce­nie (tech­niczne – 3 pkt, zdaną maturę – 4 pkt., wyższe tech­niczne 3–5 pkt.)

O przyję­ciu do straży pożarnej decy­duje ilość wol­nych etatów i jest dokony­wana przez powia­towego lub wojew­ódzkiego komen­dant policji lub przez kierown­ika danej jed­nos­tki straży.

Ile zara­bi­ają strażacy?

Zarobki strażaka zależą od wielu czyn­ników: stażu pracy, stop­nia, dodatku motywa­cyjnego itd. Śred­nie zarobki w straży pożarnej w 2013 roku wynoszą ok. 4000 zł brutto.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz