Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać żołnierzem zawodowym?
Jak zostać... Praca

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

Jak zostać żołnierzem zawodowym? Czym zaj­muje się żołnierz zawodowy? Jaki powinien być żołnierz? Ile zara­bia żołnierz?

Czym zaj­muje się żołnierz zawodowy?

Żołnierz to osoba służąca w nar­o­dowych siłach zbro­jnych. Jego głównym zadaniem jest obrona kraju oraz uczest­nicze­nie w dzi­ała­ni­ach poza grani­cami, w cza­sie wojny lub pod­czas misji poko­jowych. Poza tym, żołnierz pomaga w wyjątkowych sytu­ac­jach na tere­nie kraju, np. zapo­b­ie­ga­niu i usuwa­niu skutków klęsk żywiołowych.

Jaki powinien być żołnierz?

Żołnierz musi być sprawy fizy­cznie. Powinien umieć dzi­ałać pod presją i w stre­sie. Żołnierz musi liczyć się z częstą zmi­aną miejsca zamieszka­nia, rozłąką z rodz­iną oraz możli­woś­cią utraty zdrowia, a nawet życia. Niezbędne są odpowied­nie predys­pozy­cje psy­chiczne, spokój, opanowanie, umiejęt­ność zachowa­nia zim­nej krwi.

Gdzie pracuje żołnierz zawodowy?

Żołnierz zgod­nie z predys­pozy­c­jami i spec­jal­iza­cja może pra­cować w :
– Wojskach Lądowych RP
– Wojskach Spec­jal­nych RP
– Siłach Powi­etrznych RP
– Mary­narce Wojen­nej RP

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

By wstąpić do pol­skiej armii należy:

– mieć ukońc­zone 18 lat,
– posi­adać świadectwo przy­na­jm­niej gim­nazjum,
– nie być karanym sądownie,
– posi­adać wyłącznie oby­wa­telstwo pol­skie,
– być zdrowym psy­chicznie i fizy­cznie, co musi być potwierd­zone przez wojskową komisję lekarską,
– pozy­ty­wnie prze­jść testy sprawnoś­ciowe,
– posi­adać pełnię praw pub­licznych i cieszyć się dobra opinią

Aby zostać pod­ofi­cerem należy ukończyć jedną ze szkół pod­ofi­cer­s­kich. Do uzyska­nia stop­nia ofi­cera niezbędny jest stopień mag­is­tra oraz kurs ofi­cer­ski i zdanie egza­minu lub ukończe­nie jed­nej ze szkół oficerskich.

Ile zara­bia żołnierz? Zarobki żołnierza zawodowego

Zawodowy szere­gowy może liczyć na ok 2500 zł. Wyna­grodze­nie wzrasta wraz ze stop­niem wojskowym i może się­gać nawet kilku­nastu tysięcy zło­tych miesięcznie. Żołnierze będący na mis­jach, oprócz pen­sji pod­sta­wowej otrzy­mują kilka tysięcy zło­tych dodatku.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz