Start kariery » Praca » Jak zostać kucharzem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać kucharzem?

Jak zostać kucharzem? Czym zaj­muje się kucharz? Jaką szkolę trzeba skończyć by zostać kucharzem? Jaki powinien być kucharz? Ile zara­bia kucharz? Gdzie pracuje kucharz?

Czym zaj­muje się kucharz?

Kucharz zawodowo zaj­muje się przy­go­towywaniem potraw. Do jego obow­iązków należy, przyrządze­nie dań, dbanie o ich smak i wygląd, dobór skład­ników najlep­szej jakość, odpowied­nie prze­chowywanie poży­wienia. Kucharz musi mieć także na uwadze przestrze­ganie zasad BHP. Szef kuchni zarządza zespołem kucharzy, niejed­nokrot­nie układa menu i kon­troluje wydatki na pro­dukty spożywcze.

Zakres obowiązków kucharza

Pod­sta­wowym obow­iązkiem każdego kucharza jest przy­go­towywanie potraw. Oczy­wiś­cie rodzaj potraw jest różny w zależności od tego, jakie potrawy ser­wuje dana restau­racja czy tez lokal. Kucharz musi nie tyle umieć przy­go­towywać potrawy, ale również ustalić menu restau­racji, musi także posi­adać bogatą wyobraźnię tak, aby móc ładnie udeko­rować każde danie, napój, deser, itp., musi wiedzieć, jakie smaki łączyć, które pro­dukty będą ze sobą współ­grać a które nie, by wyszło coś niesamowitego i smacznego i by każdy klient był zad­owolony. Kucharz bardzo często musi zająć się nie tylko potrawami, ale również wyglą­dem stołu. Każdy kucharz musi w należyty sposób dbać o swoje miejsce pracy, tak, aby było sterylne, czyste, zad­bane, tak, aby można było bez prob­lemu w nim przy­go­towywać posiłki. Do wykony­wa­nia swoich potraw kucharz musi zaopa­trzyć się w najwyższej klasy pro­dukty i przy ich wyborze kierować się także ich świeżoś­cią. Po za tym wszelkie narzędzia kuchenne muszą być przez kucharza sys­tem­aty­cznie kon­ser­wowane by na długo służyły mu w pracy. Kucharz nad­zoruje prace w kuchni, jest przełożonym, wydaje polece­nia i w jego rękach jest obow­iązek przy­go­tować kuch­nie w taki sposób, aby wszys­tko było zgodne z wymogami san­i­tarnymi jak równieżBHP. Co więcej kucharz ma obow­iązek zarządzać środ­kami, które przez­nac­zone są na pro­dukty spoży­w­cze potrzebne do przy­go­towa­nia potraw z menu, musi wiedzieć co jeszcze jest w zapasie, a co jeszcze trzeba dokupić. Kucharz musi posi­adać tal­ent, zmysł i wyczu­cie smaku by był dobry i odpowied­nio wykony­wał swoją pracę.
Jaki powinien być kucharz? Jakie predys­pozy­cje musi mieć kucharz?

Kucharz powinien mieć poczu­cie smaku i umiejęt­ność łączenia skład­ników, odz­naczać się kreaty­wnoś­cią. Musi być dokładny, dbać o higienę w kuchni i odpowied­nie prze­chowywanie pro­duk­tów, aby nie narazić klien­tów na choroby. W tym zawodzie niezbędne jest odpowied­nie zaświad­cze­nie lekarskie o stanie zdrowia umożli­wia­ją­cym pracę z żywnoś­cią. Kucharz powinien mieć także sze­roką wiedzę o najnowszych świa­towych tren­dach kuli­narnych i potrawach z różnych stron globu.

Gdzie pracuje kucharz?

W zależności od umiejęt­ności kucharz zna­jdzie pracę w restau­rac­jach, hotelach, ośrod­kach wypoczynkowych, fir­mach kateringowych, na pokładach statków itd.

Jak zostać kucharzem?

Kandy­dat na kucharza może uczyć się się w szkole policeal­nej, tech­nikum, szkole zawodowej, czy uczelni wyższej. Skończe­nie odpowied­niej szkoły umożli­wia pode­jś­cie do egza­minu zawodowego niezbęd­nego (składa­jącego się z części pisem­nej i prak­ty­cznej) do pod­ję­cia pracy kucharza.

Im wyższe wyk­sz­tałce­nie tym więcej atutów pod­czas roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej. Pop­u­larne są również kursy doszkala­jące w rożnych dziedz­i­nach kulinarnych.

Ile zara­bia kucharz? Zarobki kucharza

Zarobki kucharza uza­leżnione są od miejsca i regionu pracy, jego stażu, umiejęt­ności i renomy. Wyna­grodze­nie kucharza waha się w grani­cach od 1500 – 2000 zł miesięcznie w małych restau­rac­jach do kilku tysięcy w więk­szych uznanych hotelach, aż po blisko dziesięć tysięcy w dobrze pros­pe­ru­jącej włas­nej fir­mie kateringowej.

Jak napisać CV kucharza

Życiorys kucharza wysyłany podczas szukania pracy powinien oczywiście zawierać doświadczenie kierunkowe, ale także skupiać się na doświadczeniu. W serwisie CVninja.pl znajdziesz kompletny poradnik i wzór cv dla kucharza.

komentarze 2

Kliknij, by dodać komentarz

  • Nie do końca zgodzę się z akapitem dotyczącym wykształcenia.Pozwolę sobie wkleić link do mojego bloga. Jestem absolwentem humanistycznego kierunku, który postanowił właśnie, że zostanie kucharzem. Będę na bieżąco relacjonował sytuację i głęboko wierzę, że uda się mimo braku formalnego wykształcenia w tym kierunku.

  • Zeby zostac szefem kuchni trzeba miec 5-8 lat doswiadczenia. Wtedy mozna tak jak Gordon Ramsay jedynie powierzac zalodze przyrzadzanie potraw i dowodzic zespolem.