Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać wolon­tar­iuszem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać wolon­tar­iuszem?

jak zostać wolontariuszem

Jak zostać wolon­tar­iuszem? Czym zaj­muje się wolontariusz?Jakie predys­pozy­cje musi mieć wolon­tar­iusz? Gdzie pracuje wolon­tar­iusz? Ile zara­bia wolon­tar­iusz? Korzyści bycia wolontariuszem.

Wolon­tar­iusz to osoba, która dobrowol­nie i bezpłat­nie pracuje dla osób, orga­ni­za­cji i insty­tucji. Zakres obow­iązków wolon­tar­iusza jest sze­roki i zależy od pod­miotu w jakiego dzi­ałal­ność się zaan­gażuje. Najczęś­ciej wolon­tar­iusze opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, poma­gają dzieciom w nauce, zbier­ają doświad­cze­nie przy orga­ni­za­cji kon­certów i innych wydarzeń kul­tur­al­nych czy sportowych. Zaj­mują się pra­cami biurowymi, udzielają porad, kwes­t­ują, roznoszą mate­ri­ały pro­mo­cyjne itd.

Jaki powinien być wolon­tar­iusz? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć wolontariusz?

Praca wolon­tar­iusza najczęś­ciej związana jest z prze­by­waniem wśród ludzi – orga­ni­za­torów, uczniów, podopiecznych, chorych itd.. Dlat­ego wolon­tar­iusz musi być komu­nikaty­wny i otwarty na drugiego człowieka. Powinien umieć pra­cować w grupie, być pomocny, tol­er­an­cyjny, ucz­ciwy i odpowiedzialny. Wrażliwy na los innych, potrafić się dzielić. Powinien z przy­jem­noś­cią poma­gać innym nie oczeku­jąc zapłaty.

Gdzie pracuje wolontariusz?

Wolon­tar­iusz ma sze­roki wybór miejsca i formy pracy. Udziela się w orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych, fun­dac­jach, insty­tuc­jach pub­licznych, opiekuje się starszymi i chorymi w hos­pic­jach czy mieszka­ni­ach. Może pra­cować w schro­niskach dla zwierząt, brać udział w kam­pa­ni­ach społecznych itd.. Przykład­owe miejsca pracy wolon­tar­iusza: świetlica dla dzieci, dom seniora, sto­warzysze­nie ekologów, stad­nina koni, miejski ośrodek kul­tury itd.

Jak zostać wolontariuszem?

Przede wszys­tkim trzeba mieć odpowied­nią ilość wol­nego czasu i chęci do dzi­ała­nia. Aby zostać wolon­tar­iuszem wystar­czy znaleźć intere­su­jącą orga­ni­za­cję – sto­warzysze­nie, fun­dację itd. otwarta na współpracę. W niek­tórych miejs­cach wolon­tar­iusz musi posi­adać potwierd­zone kwal­i­fikacje np. gdy jego praca jest związana z opieką nad chorymi czy nauczaniem.

Ile zara­bia wolon­tar­iusz? Jakie korzyści płyną z wolontariatu?

Jak wspom­i­nal­iśmy na początku, wolon­tar­iusz nie pobiera wyna­grodzenia za swoją pracę. Nie oznacz to, że dzi­ała zupełnie bez­in­tere­sownie. Wolon­tariat przynosi wiele korzyści, m.in.:
– wzbudza poczu­cie spełnienia i satys­fakcji,
– rozwija umiejęt­ności zawodowe i przynosi doświad­cze­nie,
– jest miejscem poz­na­nia ciekawych ludzi i naw­iąza­nia nowych zna­jo­mości,
– umożli­wia uzyskanie ref­er­encji i potwierdzenia pracy,
– buduje świado­mość akty­wnego udzi­ału w społeczności i wpływu na jej kształtowanie.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz