Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać aktorem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać aktorem?

Jak zostać aktorem? Jakie predys­pozy­cje musi mieć aktorka? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać aktorem? Czym zaj­muje się aktorka? Ile zara­bia aktor?

Czym zaj­muje się aktor?

Aktor to osoba wciela­jąca się w bohaterów wykre­owanych w sce­nar­iuszu. Jej zadaniem jest przy­go­towanie się do roli, naucze­nie dialogów oraz zagranie postaci w sposób oczeki­wany przez reży­sera. Pod­sta­wowym celem aktora jest wzbudze­nie w widzach pożą­danych emocji oraz przed­staw­ie­nie charak­teru w możli­wie najbardziej wiary­godny sposób.Jakie predys­pozy­cje musi mieć aktor? Jaka powinna być aktorka?

Aktor, szczegól­nie teatralny powinien mieć doskon­ałą pamięć, aby móc nauczyć się całej roli. Poza tym aktor musi być śmiały i pewny siebie oraz odporny na stres i pracę pod presją czasu, nie może par­al­iżować go liczna wid­ow­nia, ani oko kamery. Pożą­dana cechą jest także cier­pli­wość i wytr­wałość. Na planie fil­mowym często zdarzają się bowiem wielokrotne duble, nierzadko do późnych godzin wiec­zornych lub konieczność nagra­nia scen noc­nych. W pracy aktora poma­gają umiejęt­ności taneczne, muzy­czne, dobra dykcja oraz sprawność fizyczna.

Gdzie pracuje aktor?

Aktor pracuje w teatrze, przy pro­dukcji filmów pełnome­trażowych, seri­ali, reklam, klipów pro­mo­cyjnych itd.

Jak zostać aktorem? Co zro­bić by zostać aktorką?

Jest kilka dróg prowadzą­cych na scenę lub przed światła kamer. Najbardziej klasy­cznym wyborem są stu­dia aktorskie. Nie wszyscy jed­nak są w stanie prze­jść roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej, pod­czas której najczęś­ciej kandy­dat pros­zony o wygłoszenia frag­mentu prozy w formie mono­logu, recy­tację wier­sza, zaśpiewanie utworu a capella oraz wyko­nanie przy­go­towanego przez komisję zada­nia. Często wys­tępują dodatkowo dwa stop­nie elim­i­nacji, zakońc­zone egza­minem. Pod­czas trwa­nia nauki przys­zli aktorzy poz­nają his­torię teatru, filmu, sztuki itd., mają zaję­cia z ryt­miki, wymowy, tańca etc., oraz ćwiczenia typowo aktorskie. Cztero­let­nie stu­dia kończą się obroną pracy mag­is­ter­skiej i przy­go­towaniem przed­staw­ienia zaliczeniowego.

Innymi szansami na zostanie aktorem są dwulet­nie policealne szkoły aktorskie oraz bezpośredni udział w castin­gach np. do reklam, seri­ali czy filmów. Wiele osób wys­tępu­ją­cych obec­nie na szk­lanym ekranie dostało się na niego bez wcześniejszego przy­go­towa­nia aktorskiego.

Ile zara­bia aktor? Zarobki aktorów.

Zarobki aktora uza­leżnione są od miejsca pracy i rodzaju przed­sięwz­ię­cia. Statyści otrzy­mują od kilkudziesię­ciu do kilkuset zło­tych za dzień na planie fil­mowym. Aktor teatralny z dłu­go­let­nim stażem może liczyć na ok 4000 zł miesięcznie plus dodatki za każdy spek­takl. Aktorzy seri­alowi zara­bi­ają nawet od kilku do kilku­nastu tysięcy za dzień pracy. Jeszcze lep­iej wyglą­dają zarobki gwiazd kinowych przebojów.

komentarze 3

Kliknij, by dodać komentarz