Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać diete­tykiem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać diete­tykiem?

Jak zostać diete­tykiem? Czym zaj­muje się diete­tyk? Jaki powinien być diete­tyk? Ile zara­bia diete­tyk? Gdzie pracuje dietetyk?

Czym zaj­muje się dietetyk?

Diete­tyk jest spec­jal­istą do spraw żywienia indy­wid­u­al­nego i zbiorowego. Oce­nia wpływ diety na ludzi orga­nizm i dos­tosowuje ją w zależności od wieku czy stanu zdrowia. Zaj­muje się tworze­niem indy­wid­u­al­nego jadłospisu dla klienta przy­dat­nego szczegól­nie w przy­padku upraw­ia­nia wyczynowo sportu, otyłości, niedoży­wienia, leczenia czy reha­bil­i­tacji po chorobach. Diete­tyk czuwa także nad praw­idłowym wdrażaniem diety i nad­zoruje jej prze­bieg. Pon­adto, zaj­muje się badaniem pro­duk­tów spoży­w­czych, oce­nia ich jakość, wpływ na orga­nizm, a także związek między przyrządzaniem potraw na ich zawartość odżywcza.


Jaki powinien być dietetyk?

Diete­tyk musi być cier­pliwy, otwarty na ludzi, komu­nikaty­wny i kul­tur­alny. Powinien odz­naczać się dokład­noś­cią przy sporządza­niu jadłospisów i wykony­wa­niu badań. Koniecznie musi posi­adać odpowied­nią wiedzę na temat żywienia i ludzkiego orga­nizmu gdyż od jego decyzji zależy zdrowie pacjenta.

Gdzie pracuje dietetyk?

Diete­tyk zna­jdzie pracę w gabi­ne­tach diete­ty­cznych, szpi­ta­lach, sana­to­ri­ach, cen­trach diete­tyki i żywienia, zakładach prze­mysłu  far­ma­ceu­ty­cznego i spoży­w­czego czy klubach fit­ness i siłow­n­i­ach. Często diete­tycy prowadzą także swoją dzi­ałal­ność gospodarczą.

Jak zostać dietetykiem?

Diete­tykiem nie można zostać od tak sobie. Związane jest to z wpły­wem na zdrowie pac­jen­tów. Konieczne jest wyk­sz­tałce­nie w tym kierunku, które można uzyskać  w szkołach policeal­nych lub kończąc stu­dia wyższe. Pod­czas trwa­nia nauki przyszły diete­tyk zyskuje wszelkie konieczne wiado­mości teo­re­ty­czne (m.in. z zakresu: bio­chemii, pod­staw żywienia człowieka  itd.) oraz umiejęt­ności praktyczne. Zainteresowany studiami w tym kierunku? Sprawdź, czy warto studiować dietetykę.

Ile zara­bia diete­tyk? Zarobki dietetyka.

Wyna­grodze­nie diete­tyka zależy od miejsca i stażu pracy. Może on liczyć na zarobki od około 1500 – 2000 zł w zakładach pub­licznych po nawet 8000 zł w zakładach pry­wat­nych. Oczy­wiś­cie pen­sja często związane jest od ilości przyję­tych pacjentów.

komentarze 2

Kliknij, by dodać komentarz

  • […] By dostać się na dietetykę zazwyczaj musisz zdać chemię i biologię na maturze. Niektóre uczelnie mają mniejsze wymagania, bywa, że wystarczy tylko zdany egzamin dojrzałości. Co ważne, wraz z dokumentami, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań dla Twojej pracy w zawodzie dietetyka. […]

  • Dietetyka to szybko rozwijająca się branża, więc trzeba się ciągle szkolić, żeby być na bieżąco. Ja odbyłam praktykę tutaj i cenię sobie zdobytą wiedzę.