Start kariery » Praca » 10 wymarłych lub wymierających zawodów, których w większości nie znasz
Praca

10 wymarłych lub wymierających zawodów, których w większości nie znasz

Cyru­lik . Dru­ciarz. Lud­wis­arz. Klikon. Łazieb­nik.Sitarz.  Powroźnik. Kołodziej. Rymarz. Bednarz.

1. Cyru­lik

Inaczej bal­wierz, był od śred­niowiecza „lekarzem od wszys­tkiego i niczego”. Wykony­wał proste zabiegi, leczył niek­tóre choroby, zaj­mował się upuszczaniem krwi, czyszcze­niem uszu, wyry­waniem zębów czy nawet gole­niem. Swoją wiedzę i umiejęt­ności opierał na medy­cynie ludowej i doświadczeniu.

2. Dru­ciarzJak nie trudno się domyślić ten wędrowny rzemieśl­nik zaj­mował się dru­cia­rst­wem. Wyra­biał z drutu przed­mioty codzi­en­nego użytku oraz napraw­iaj przy jego pomocy glini­ane naczy­nia. Dodatkowo dru­cia­rze często także ostrzyli nożne oraz kitowali okna.

 Lud­wis­arz

Zwany także brą­zown­ikiem. Zaj­mował się odle­waniem z brązu, miedzi, spiżu czy mosiądzu luf armat­nich, dzwonów czy przed­miotów codzi­en­nego użytku. Obec­nie jest to zawód prawie wymarły jed­nak można spotkać jeszcze osoby wyt­warza­jące klamki lichtarze i innych ozdoby.

4. Klikon

Znany szerzej jako krzykacz miejski. Odpowiedzialny był za ogłaszanie nowin na uli­cach miasta. Najczęś­ciej pow­tarzał słowa władcy lub obwieszczał ważne wydarzenia. W niek­tórych mias­tach Europy można jeszcze spotkać klikonów – stanowią oni przede wszys­tkim atrakcje turystyczna.

Łazieb­nik

Pra­cował w łaźni­ach pub­licznych. Przy­go­towywał kąpiele, często pełnił także funkcje bal­wierza – staw­iał bańki, golił, usuwał nagniotki.

6. Sitarz

Wykony­wał sita i prze­taki różnych wielkości i ksz­tałtów. Do ich pro­dukcji najczęś­ciej uży­wał końskiego włosia oraz drewna sos­nowego. Prowadził wędrowny styl życia i latem roznosił swoje pro­dukty po okolicznych miejscowościach.

7. Powroźnik

Wyt­warzał powroza, postronki, popręgi do siodeł, pasy oraz liny, siatki i sieci  poprzez spla­tanie ze sobą sznurów z pasów skóry lub włókien. Mimo, że jest to zawód już prawie wygasły, można spotkać jeszcze kul­ty­wa­torów jego trady­cji w Polsce i Europie.

8. Kołodziej

Dawniej stel­mach. Zaj­mował się pro­dukcją drew­ni­anych powozów i sań oraz części do nich, przede wszys­tkim kół.

9. Rymarz

To rzemieśl­nik zaj­mu­jący się rymarst­wem, czyli pro­dukcją uprzęży kon­nych, siodeł,  pasów pęd­nych i innych akce­soriów jeździeckich.

10. Bed­narz

Jak sugeruje nazwa, przede wszys­tkim zaj­muje się (ponieważ w porów­na­niu do reszty jest to pro­fesja jeszcze pop­u­larna) wyt­warzaniem beczek, ale także: wiader, kadzi, masel­nic, cebrzyków itd. Wszys­tkie naczy­nia wykony­wane są tech­niką klepkową.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz