Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać ratown­ikiem medy­cznym?
Jak zostać... Praca

Jak zostać ratown­ikiem medy­cznym?

Jak zostać ratown­ikiem medy­cznym? Co zro­bić, żeby wykony­wać pracę ratown­ika medy­cznego? Jakie szkoły ksz­tałcą w kierunku ratown­ictwa medy­cznego? Ile zara­bia ratownik medyczny?

Kto to jest ratownik medy­czny i czym się zaj­muje?

Ratownik medy­czny to osoba uprawniona do świad­czenia usług medy­cznych w zakłą­dach opieki zdrowot­nej, przede wszys­tkim w sytu­ac­jach nagłego i bezpośred­niego zagroże­nia życia lub zdrowia. Ratown­icy medy­czny pracują przede wszys­tkim w pogo­towiu ratunkowym i świad­czą swoją pracę jako pra­cown­icy karetek pogo­towia, jako instruk­torzy pier­wszej pomocy lub pra­cown­icy WOPR lub GOPR. Ratown­icy medy­czni nie są funkcjonar­iuszami pub­licznymi, jed­nakże przysługuje im w trak­cie pełnienia pracy  ochrona prawna funkcjonar­iuszy publicznych.

Jak zostać ratown­ikiem medycznym?

Aby zostać ratown­ikiem medy­cznym należy posi­adać pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych oraz posi­adać stan zdrowia umożli­wia­jący pracę na tym stanowisku. Istotną rolę odgry­wają również predys­pozy­cje psy­chiczne — ratownik medy­czny powinien byc odporny na stres, opanowany.

Pon­adto kandy­dat na ratown­ika medy­cznego musi wykazać się odpowied­nim wykształceniem:

– ukończyć 2-letnią szkołę policealną (uzyskuje się w ten sposób tytuł ratown­ika medycznego)

lub

– ukończyć 3-letnie  zawodowe stu­dia wyższe (uzykuje się tytuł licenc­jata na kierunku ratown­ictwa medycznego).

Pro­gram szkół obe­j­muje zagad­nienia związane z medy­cyną, far­makologią , ratown­ictwem oraz pod­stawy prawa. Dodatkowo nauka może obe­j­mować poid­stawy samoo­brony lub naukę języka migowego.

W trak­cie ksz­tałce­nia przys­zli ratown­icy medy­czni odby­wają prak­tyki w szpi­ta­lach bądź pogotowiu.

Na pod­stawie ustawy o państ­wowym ratown­ictwie medy­cznym z dnia 8 wrześ­nia 2006 r. absol­wenci tych kierunków uzyskują tytuł ratown­ika medy­cznego, pod warunk­iem zda­nia koń­cowego egza­minu państ­wowego, który składa się z cześci pisem­nej i prak­ty­cznej. Osoby,  które zdadzą egza­min otrzy­mują odpowiedni dyplom, który upraw­nia ich do wykony­wa­nia pracy ratown­ika medycznego.

Szkole­nia, kursy na ratown­ika medycznego

Na ratown­ikach medy­cznych spoczywa obow­iązek ciągłego pod­noszenia swoich kwal­i­fikacji zawodowych. W każdych 5 lat­ach pracy (tyle trwa okres eduka­cyjny w tym zawodzie)  mają obow­iązek zebra­nia 200 punk­tów, które otrzy­muje się za ukończe­nie kursów zawodowych, szkoleń, za pub­likacje tem­aty­czne, udział w sem­i­nar­i­ach itp.

Ile zara­bia ratownik medyczny?

Wyna­grodze­nie ratown­ika medy­cznego uza­leżnione jest od wielu czyn­ników — doświad­czenia zawodowego oraz miejsca wykony­wa­nia pracy. Może być zatrud­niony na umowę o pracę lub na kon­trak­cie. Zarobki wyk­wal­i­fikowanego ratown­ika medy­cznego zatrud­nionego na umowę o pracę ksz­tał­tują się na poziomie 2000 zł brutto, o wiele więcej może zaro­bić pracu­jąc na kon­trak­cie, jed­nakże wtedy sam odprowadza za siebie składki ZUS i nie ma ochrony pracowniczej.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.