Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać windyka­torem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać windyka­torem?

Jak zostać windyka­torem? Czym zaj­muje się windyka­tor? Jaki powinien być windyka­tor? Ile zara­bia windyka­tor? Gdzie pracuje windykator?

Czym zaj­muje się windyka­tor?

Windyka­tor jest odpowiedzialny za egzek­wowanie długów. Dzi­ała on w imie­niu wierzy­ciela i ma za zadanie doprowadzić do ugody między stron­ami, aby odzyskać należność sprawnie i możli­wie jak najszy­b­ciej, a przy tym pomóc dłużnikowi w spła­cie zaległości, by nie była konieczna inter­wencja komornika. Windyka­tor prowadzi roz­mowy i negoc­jacje z dłużnikami, wysyła pisma, prowadzi roz­mowy tele­fon­iczne, czuwa nad płat­noś­ci­ami, przy­go­towuje z prawnikami pozwy sądowe, często reprezen­tuje klienta w sądzie. Inne nazwy tego zawodu to negoc­ja­tor terenowy oraz spec­jal­ista ds. windykacji.

Windyka­tor a komornik

Windyka­tora często myl­nie utożsamia się z komornikiem. Sa to jed­nak dwa różne zawody. Komornik bowiem dzi­ała przy sądzie rejonowym i jest upoważniony do wyceny i odbiera­nia majątku osób zadłużonych. Windyka­tor najczęś­ciej dzi­ała jeszcze zanim sprawa trafi do sądu, nie może sam egzek­wować należności.

Jaki powinien być windykator?

Windyka­tor musi znać obow­iązu­jące prawo oraz reguły panu­jące rynkiem finan­sowym. Poza tym, powinien być odporny na stres, komu­nikaty­wny oraz empaty­czny by dobrać do dłużnika taką formę spłaty należności, której będzie mógł podołać. Dodatkowym atutem są umiejęt­ności negoc­ja­cyjne i radze­nie sobie w trud­nych sytuacjach.

Gdzie pracuje windykator?

Windyka­tor pracuje w fir­mach windyka­cyjnych, bankach oraz przed­siębiorstwach posi­ada­ją­cych dział windykacji.

Jak zostać windykatorem?

W prze­ci­wieńst­wie do pracy komornika, w przy­padku windyka­tora nie ma z góry narzu­conych kry­ter­iów jakie musi spełnić. Przy rekru­tacji brane są pod uwagę wyk­sz­tałce­nie prawnicze lub finan­sowe. Ważne są także specy­ficzne predys­pozy­cje psy­cho­log­iczne, umiejęt­ność pra­cow­a­nia z ludźmi, komu­nikaty­wność, zdol­ności negoc­ja­cyjne itd.

Ile zara­bia windykator?

Zarobki windyka­tora zależne są od stażu oraz miejsca pracy. Dochód w tym zawodzie składa się z części pod­sta­wowej oraz prow­izji od zakońc­zonych pozy­ty­wnie spraw. Zarobki windyka­tora wahają się w grani­cach 4 – 20 000 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz