Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać coachem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać coachem?

Czym jest coach­ing? Jak zostać coachem? Ile zara­bia coach? Gdzie zna­jdzie pracę coach? Opis zawodu i infor­ma­cje na temat pracy coacha.

Co to jest coaching?

Coach­ing to inter­ak­ty­wny pro­ces, w trak­cie którego wspiera się osoby lub orga­ni­za­cję w roz­woju i wspiera efek­ty­wne działanie.

Czym jest coaching?

Coach­ing (a nie cauch­ing, jak wiele osób uważa), to przede wszys­tkim roz­mowa, w trak­cie której coa­chowanej oso­bie pomaga się ustalić konkretne cele oraz sposób osiąg­nię­cia zamier­zonych celów. Celem coacha jest wzmoc­nie­nie w klien­cie jego motywacji do osiąg­nię­cia celów (samodziel­nie wybranych) w opar­ciu o własne zasoby. Coach­ing jest dobrowolny, opiera się na bazie pytań coachin­gowych, sku­pia się na osią­ga­niu celów, wyk­lucza narzu­canie woli coacha oso­bie coa­chowanej. Ma na celu pobudzanie klienta do myśle­nia, pomaga w ucze­niu się (ale nie jest po to, by go uczyć).

Czy ist­nieje zawód „coach”? Jak zostać coachem?

Zawód coacha nie jest ure­g­u­lowany prawnie, w związku z tym nie ma określonego jasno zakresu umiejęt­ności i odpowiedzial­ności coacha. Teo­re­ty­cznie każda osoba może wykony­wać pracę coacha lub prowadzić dzi­ałal­ność coachin­gową, pod warunk­iem, że zna­jdzie klientów.

Cho­ciaż zawód coacha nie jest określony prawnie, to ist­nieją orga­ni­za­cje, które cer­ty­fikują coachów. Główne orga­ni­za­cje cer­ty­fiku­jące coachów to:

Inter­na­tional Coach­ing Community

Inter­na­tional Coach Federation

Obie te orga­ni­za­cje posi­adają przed­staw­icielstwa w Polsce i posi­adają sze­roką ofertę kursów i szkoleń w zakre­sie coachingu. Ofer­ują również możli­wość cer­ty­fikowanej ścieżki kari­ery coacha.

Pon­adto ist­nieją mniejsze firmy/organizacje, które zaj­mują się szkole­niem coachów. Można również ukończyć stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie coachingu, m.in. taką ofertę posi­adają poniższe uczelnie:

Col­legium Civ­i­tas w Warszawie

Wyższa Szkoła im. Bog­dana Jańskiego w Elblągu, Opolu i Zabrzu

Wyższa Szkoła Biz­nesu w Dąbrowie Górniczej

Rodzaje coachingu:

Można świad­czyć usługi z zakresu wyspec­jal­i­zowanego coachingu, który sku­pia się na określonych obszarach życia człowieka:

coach­ing zawodowy (kari­ery) — zaj­mu­jący się tem­atyką kari­ery i roz­woju zawodowego

coach­ing biz­ne­sowy (busi­ness coach­ing) – zori­en­towany na rozwój biznesu

life coach­ing – ukierunk­owany na rozwiązy­wanie prob­lemów życiowych i osią­ganie zamier­zonych celów

Spec­jal­iza­cje w coachingu mogą być bardzo nis­zowe, np: coach­ing medy­czny, coach­ing inwestycyjny.

Ile zara­bia coach?

O zarobkach coachów krążą leg­endy, prawda jest jed­nak taka, że zara­bi­ają tyle, ile ktoś jest w stanie za coach­ing zapłacić. Śred­nia stawka za godz­inę coachingu w dużych pol­s­kich mias­tach to od 100 zł w górę. Coach może być również zatrud­niony w fir­mie, jako coach zewnętrzny i pobiera wtedy ustalone wyna­grodze­nie. Wyna­grodze­nie doświad­c­zonego coacha może więc dochodzić do kilku­nastu tysięcy miesięcznie, o ile pracuje w lub dla kor­po­racji lub z zamożnymi klientami.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • książkę pokolenie ikea napisał pracownik ikea janki tam proszę szukać autora to pracownik również gazety agora pozdrawiam