Start kariery » Biznes » Pomysł na biznes » Jak otworzyć prywatną szkołę?
Pomysł na biznes

Jak otworzyć prywatną szkołę?

Od dwudziestu lat wśród nas funkcjonują szkoły niepubliczne i są  alternatywą do szkół publicznych. Coraz częściej zaniepokojeni poziomem kształcenia naszych dzieci i atmosferą w szkole, posyłamy je do niepublicznych szkół. Zadania państwa w zakresie edukacji mogą być powierzone także placówkom niepublicznym.

Wystarczy tylko popatrzeć w przepisy i zakładać niepubliczną szkołę, która będzie inna niż wszystkie…Wykładni należy poszukać w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 275, poz. 2572 z późn. zm.).  W tej ustawie znajduje się zapis, że prowadzenie szkoły  nie jest działalnością gospodarczą, więc chociaż prowadzącego nazwywa się przedsiębiorcą, nie obowiązuje go zwyczajowa procedura zakładania działalności gospodarczej w systremie CEIDG. Ustawa wylicza podmioty  umocowane do założenia szkoły niepublicznej- mogą to być osoby fizyczne i osoby prawne. Po określeniu formy prawnej osoby lub organu prowadzącego szkołę niepubliczną czas zdecydować jaki typ szkoły będziemy prowadzić. Typ szkoły wylicza ustawa, z tym zastrzeżeniem, że szkoła podstawowa i gimnazjum może być prowadzona jako szkoła niepubliczna lecz o uprawnieniach szkoły publicznej.Inne typy szkół mogą mieć uprawnienia szkoły publicznej, ale nie muszą.  W przypadku zdecydowania się na prowadzenie tych dwu placówek, organ występującey z wnioskiem rejestrowym musi zdobyć opinię Kuratora Oświaty. Do wniosku o opinię do kuratora oświaty dołączyć trzeba  następujące dokumenty: opracowane programy nauczania według podstawy programowej kształcenia ogólnego; przedstawienie oferty trwania zajęć edukacyjnych w odpowiednim czasie; oświadczenie o stosowaniu zasad oceniania określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i warunków klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562); opracowanie dokumentacji przebiegu toku nauczania; zadeklarowanie zatrudnienia nauczycieli obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, mających uprawnienia nauczycieli szkół o charakterze publicznym.  Jeżeli Kurator wystawi  negatywną opinię o placówce, a szkoła uznana jest za eksperymentalną, zezwolenia na jej działanie może udzielić Minister Edukacji Narodowej.

Przedsiębiorca zamierzający utworzyć niepubliczną szkołę typu szkoła podstawowa i gimnazjum, posiadający pozytywną opinię Kuratora Oświaty lub zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej oraz przedsiębiorcy zamierzający utworzyć placówki o innym, zawartym w ustawie o systemie Oświaty typie mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru szkół  lub placówek niepublicznych. W  zgłoszeniu umieszcza się dane osoby prowadzącej szkołę, typ szkoły, dzień rozpoczęcia jej działalności, miejsce jej funkcjonowania, określa się warunki lokalowe, załącza się statut szkoły (jego prawidłowość warunkuje pozytywna opinię kuratora), dane dyrektora i nauczycieli, oraz zobowiązanie do wypełniania zaleceń z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Na wpis trzeba poczekac 30 dni, a dokonuje go jednostka samorządu terytorialnego odpowiedzialna  za prowadzenie określonego typu szkoły. Organ rejestrowy wysyła kopię wpisu do składającego wniosek, kuratora oświaty i organu podatkowego.  O wynikłych w bieżącej pracy zmianach dokumentów przesyłanych wraz z wnioskiem rejestrowym placówki, prowadzący szkołę jest zobowiązany poinformować organ rejestrowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany.

Przedsiębiorca prowadzący placówkę niepubliczną, musi zgłosić właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 września roku poprzedzającego planowaną  liczbę uczniów. Jest to warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji przez szkołę. Wysokość dotacji określa rada gminy lub odpowiednio  rada powiatu, ale nie może być niższa niż 50% kosztów bieżących w placówce publicznej tego samego typu. Szkoły niepubliczne nie mające statusu szkoły publicznej dostają dotacje z budżetu powiatu. Szkoły niepubliczne zwolnione są  z obowiązku świadczenia należności podatkowych. Nie jest to jeszcze koniec formalności. Każda placówka musi dbać o przeglądy i dopuszczenia techniczne. Najlepiej zapotrzebowanie zgłosic wcześniej bo specjalistów w tej dziedzinie mało i trzeba się liczyć z opóźnieniami. Potrzebne będą  pieczęcie okrągłe placówki, które trzeba zamówić w Mennicy Państwowej w Warszawie. Do zamówienia dołącza się zaświadczenie urzędu dokonującego wpisu do rejestru i kopię wpisu do rejestru szkół.  Ważnym jest by do końca listopada wysłać zgłoszenie dzieci klasy VI do sprawdzianu sześcioklasisty.  Koniecznie wysyłamy zgłoszenie szkoły Państwowej Inspekcji Pracy. Zgłoszenia placówki należy też dokonać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na dyrektorze placowki ciąży obowiązek utworzenia dokumentacji szkoły. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach niepublicznych jest na podstawie Kodeksu Pracy, a sposób zatrudnienia ( godzinowy lub  zadaniowy) zależy od umowy między zatrudniającym a zatrudnianym. W przypadku zatrudniania  nauczycieli trzeba się przygotować na wydatek ok. 5 tys. zł. na jednego pedagoga miesięcznie. Potrzeba jeszcze osoby do poprowadzenia sekretariatu, tu pensja może być niższa i wynosić brutto ok. 3,5 tys. zł. W kwestii formalnej w każdej szkole potrzeba utworzenia i prowadzenia szergu dokumentów, które są weryfikowane podczas corocznych kontroli. Wymogiem jest utworzenie statutu, wewnątrzszkolego systemu oceniania, szkolnch planów nauczania, wychowawczy i profilaktyki, księgi uczniów, zakup dzienników oceniania, arkuszy ocen, protokółow egzaminów, księgi druków ścisłego zarachowania. Koszty tych dokumentówsa zależne od ilości uczniów, ale trzeba się liczyć z kosztem 3 tys. z  ł, aby pokryć wydatki z tym związane.  Potrzeba wyposażyć sale w potrzebne pomoce dydaktyczne i urządzenia multimedialne, a koszt tych inwestycji też może być znaczący. Wyposażenie sekretariatu  wpotrzebne materiały i urządzenia to koszt ok. 3 tys. zł. Bieżące wydatki trzeba skalkulować na 2 tys. zł miesięcznie.  Zanim podejmuje się myśl o utworzeniu szkoły niepublicznej trzeba pamiętać, że jej rozwiązanie następuje w tym samym trybie co szkoły publiczne. Zakmnąć szkołę można z początkiem nowego roku szkolnego, a na 6 miesięcy przed taką decyzją powiadomić o takim zamiarze i o powodach uczniów, rodziców, nauczycieli i jednostkę samorządu terytorialnego. W tym momencie czas pomyśleć o nowej szkole, przyjaznej, bezpiecznej, serdecznej, skierowanej zawsze na ucznia. Pewnie gdzieś głęboko w pamięci mamy jeszczce takie wspomnienie, a szkoła była jedna – nasza, i to na wszystkich etapach nauczania. Być może taraz jest czas na naszą niepubliczną szkołę. Wystarczy tylko dopełnić wszystkich formalności…

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz