Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać kierowcą auto­busu?
Jak zostać... Praca

Jak zostać kierowcą auto­busu?

Jak zostać kierowcą auto­busu? Czym zakuje się kierowca auto­busu? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć kierowca auto­busu? Ile zara­bia kierowca autobusu?

Czym zaj­muje się kierowca autobusu?

Kierowca auto­busu jest to osoba zaj­mu­jąca się bez­piecznym prze­wozem osób, pojaz­dem przez­nac­zonym dla min­i­mum 9 pasażerów łącznie z prowadzą­cym. Kierowca auto­busu może być zatrud­niony w komu­nikacji miejskiej, lokalnej lub międzymi­as­towej fir­mie prze­wozowej czy w PKS. W każdym z tych miejsc różna jest częs­totli­wość przys­tanków, rodzaj prowad­zonej maszyny i ilość prze­jechanych kilo­metrów. Cechą wspólną jest taka sama konieczność uwagi na życie i zdrowie pasażerów.

Jaki powinien być kierowca auto­busu? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć kierowca auto­busu?

Kierowca auto­busu musi być osobą odpowiedzialną, opanowaną i uważną. Cały czas musi reagować na sytu­ację panu­jącą na drodze. Kierowca auto­busu nie może budzić prze­ci­wwskazań medy­cznych, powinien być zdrowy fizy­cznie i odporny na stres. Pod­stawa jest zna­jo­mość przepisów ruchu drogowego.

Jak zostać kierowca autobusu?

Aby zostać kierowcą auto­busu należy posi­adać prawo jazdy kat­e­gorii D1 – w przy­padku chęci kierowa­nia pojaz­dami do 17 pasażerów łącznie z kierowcą, lub D dla auto­busów o więk­szej pojemności.

Wyma­gania kwal­i­fikacji do kursu:

– ukońc­zone 21 lat
– prawo jazdy kat­e­gorii B,
– posi­adanie zaświad­czenia lekarskiego i psychologicznego.

Kursy na kat­e­gorię D1 składa się z 20 godzin teorii oraz 30 godzin zajęć prak­ty­cznych, aby uzyskać prawo jazdy kat­e­gorii D trzeba wyjeździć 30 godzin więcej (lub10 godzin więcej, w przy­padku posi­ada­nia kat­e­gorii C). Dodatkowo, obow­iązuje kurs kwal­i­fikacji wstęp­nej trwa­jący 280 godzin.

Ile zara­bia kierowca autobusu?

Zarobki kierowcy auto­busu zależą od miejsca, w którym jest zatrud­niony. Najwięcej, bo kilka tysięcy zło­tych zara­bi­ają kierowcy jeżdżący na długich odcinkach, spędza­jący za kółkiem najwięcej czasu. Gorzej wyglą­dają zarobki w komu­nikacji miejskiej, tutaj można liczyć na ok 2000 zł miesięcznie.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz