Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać mod­elką?
Jak zostać... Praca

Jak zostać mod­elką?

Jak zostać mod­elką? Jak zostać mod­elem? Ile zara­bi­ają mod­elki? Jak wygląda praca mod­elki? Jakie predys­pozy­cje trzeba speł­niać żeby być modelką?

Jak wygląda praca modelki?

Mod­elka jest osobą pracu­jącą, dla firm, agencji reklam­owych, pro­jek­tan­tów itd., w celu reklam­owa­nia pro­duk­tów i usług, np. odzieży, kos­me­tyków, biżu­terii, samo­chodów, wycieczek etc. W zależności od wyma­gań pra­co­dawcy, mod­elka może wys­tępować w rekla­mach telewiz­yjnych, pokazach mody, wiz­ażu, fryzur, uczest­niczyć w ses­jach zdję­ciowych itd. Pokrewnymi zawodami są foto­mod­elka oraz hostessa.

Jaka powinna być mod­elka? Jakie predys­pozy­cje musi mieć modelka?

Praca mod­elki nierozłącznie związana jest z odpowied­nim wyglą­dem. Dlat­ego każda kandy­datka do reklamy czy na wybieg musi dbać o swoje ciało. Cho­ciaż kry­te­ria są różne i zależą wyłącznie od zlece­nio­dawcy, prefer­uje się osoby szczupłe, wys­portowane, o odpowied­nim wzroś­cie, z zad­baną skórą, włosami i zębami. Zawód mod­elki niesie więc za sobą nieustanna potrzebę kon­trolowa­nia swo­jego wyglądu, wagi, zdrowia oraz diety.

Należy wspom­nieć, że niek­tóre agencje spec­jal­izują się w poszuki­waniem osób charak­terysty­cznych tzn. nie mieszczą­cych się w najczęst­szych kry­te­ri­ach, a potrzeb­nych do danego zlece­nia, np. starszych mod­elek czy „plus size” (więk­szych rozmiarów).

Praca na wybiegu czy pod­czas kam­panii reklam­owych wiąże się ze stre­sem i wys­tę­pami przed sporą pub­licznoś­cią, kam­erami czy aparatem. Dlat­ego mod­elka powinna być pewna siebie i odważna. Mimo to musi także potrafić się pod­porząd­kować i wykony­wać polece­nia fotografa, chore­ografa, reży­sera czy pro­jek­tanta. Istotną cechą jest także dys­pozy­cyjność. Mod­elka powinna być również silna psy­chicznie, aby sprostać wszys­tkim wyma­gan­iom i poradzić sobie w konkurencji z innymi dziewczynami.

Mod­el­ing to zaję­cie prze­ważnie dla ludzi młodych. Najlepiej zaczy­nać jeszcze przed osiem­nastym rok­iem życia, ponieważ często dwudziestopię­ci­o­let­nie let­nie kobi­ety nie są brane pod uwagę. Kry­te­ria wiekowe są nieco mniej restryk­cyjne w przy­padku mod­eli. Ich czas pracy wydłuża się wzglę­dem pań o mniej więcej pięć lat. Warto zaz­naczyć, że praca mod­elki jest najczęś­ciej zaję­ciem prze­jś­ciowym. Zazwyczaj również na zlece­nia, więc nie gwaran­tuje (szczegól­nie na początku) stałego przychodu.

Jak zostać modelką?

Najczęś­ciej kari­erę rozpoczyna się od naw­iąza­nia kon­taktu z agencją mod­elek. Należy dostar­czyć kwes­t­ionar­iusz zgłoszeniowy wraz z odpowied­nią iloś­cią zdjęć. Prze­ważnie twarzy oraz pełnej syl­wetki w kom­plet­nym ubra­niu i stroju kąpielowym. Po pozy­ty­wnym roz­pa­trze­niu kandy­datury, mod­elka zazwyczaj zapraszana jest na sesję zdję­ciową, aby stworzyć pro­fesjon­alne port­fo­lio. Agencja poszukuje zle­ceń dla swoich podopiecznych i pośred­niczy w ich kon­tak­tach z firmami.

Innym sposobem na zaist­nie­nie w branży są castingi oraz konkursy orga­ni­zowane przez agencje reklam­owe, bądź inne orga­ni­za­cje. Często bywa, że nagro­dami są kon­trakty ze znanymi markami, co bardzo ułatwia start w wymar­zonym zawodzie.

Ile zara­bia modelka?

Stawiki zależą od kilku ele­men­tów: od rodzaju zlece­nia – sesja zdję­ciowa, pokaz mody itd.; zlece­nio­dawcy – duże firmy z reguły płaca więcej; czasu trwa­nia zlece­nia i wyko­rzysty­wa­nia mate­ri­ałów (np. zdjęć czy reklam); ilości odsłoniętego ciała – im odważniejsze zdję­cia tym drożej.
Zarobki wahają się od kilkuset do kilku­nastu tysięcy zło­tych za zlece­nie – zależnie od doświad­czenia mod­elki i formy pracy.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz