Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać policjantem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać policjantem?

Chcę zostać polic­jan­tem! Jeśli intere­suje cię praca w policji, to sprawdź, co trzeba zro­bić aby zostać polic­jan­tem. Jak wygląda rekru­tacja i egza­min do policji? Czy łatwo o zatrud­nie­nie w policji? Jakie wyma­gania należy spełnić i jakie testy prze­jść, żeby zostać polic­jan­tem?   Ile zara­bia się w policji?

Aby pod­jąć zatrud­nie­nie w policji należy speł­niać łącznie poniższe wyma­gania formalne:

  • być oby­wa­telem Polski
  • mieć niepos­zlakowaną opinię,
  • nie może być skazanym pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzys­tać z pełni praw publicznych,
  • okazy­wać się co najm­niej śred­nim wykształceniem,
  • być zdol­nym fizy­cznie i psy­chicznie do służby w for­ma­c­jach uzbro­jonych, podległych szczegól­nej dyscy­plinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dać ręko­jmię zachowa­nia tajem­nicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie infor­ma­cji niejawnych,
  • osoby, które podle­gają kwal­i­fikacji wojskowej powinny mieć ure­g­u­lowany sto­sunek do służby wojskowej.

Oferty pracy w policji

Ogłoszenia o naborze do policji pojaw­iają się na stronach inter­ne­towych komend wojew­ódz­kich, ze wskazaniem w  których  miejs­kich lub rejonowych i powia­towych komen­dach są wakaty. Podane jest również do kogo należy składać doku­menty aplika­cyjne (dostępne na stronie do pobra­nia) .  Najczęś­ciej jest to komen­dat wojew­ódzki policji.

For­mu­larz aplika­cyjny składa się wraz z ksero doku­men­tów potwierdza­ją­cych ukońc­zone szkoły oraz inne kwal­i­fikacje w kadrach wskazanej komendy. Należy również przy tym okazać się dowo­dem oso­bistym oraz książeczką wojskową ( o ile się to tyczy).

Rekru­tacja do policji 

Rekru­tacja do policji jest wieloetapowa. Zaczyna się od:

1) Testów wiedzy z zakresu bez­pieczeństwa pubil­icznego oraz władz: wykon­aw­czej, sądown­iczej i usta­wodaw­czej. Test ma charak­ter testu wyboru: każde pytanie ma 4 odpowiedzi. Pytań jest w sumie 40, za każdą dobrą odpowiedź otrzy­mu­jesz 1 pkt, który liczy ci się do ogól­nej punk­tacji rekrutacji.

2) Następny etap to testy sprawnoś­ciowe, określa­jące stopień sprawności fizy­cznej. Aby uczest­niczyć w tych tes­tach należy przed­stawić zgodę od lekarza. Testy sprawnoś­ciowe pole­gają na poko­na­niu w określonym cza­sie toru przeszkód. Uwaga! W przy­padku, gdy kandy­dat nie prze­jdzie tego testu,  ma możli­wość powtórzenia go po 30 dni­ach, a jesli za drugim razem znów się nie powiedzie, to powtórzenia go jeszcze raz po 6 miesiącach.

3) Psy­chotesty to następny etap na drodze do pracy w policji. Wykony­wane są przez psy­chologów i określają predys­pozy­cje w zakre­sie zachowań społęcznych, sta­bil­ności emocjon­al­nej oraz inteligencji. W przy­padku zawale­nia testów ist­nieje możli­wość powtórzenia po 12 miesiącach.

4) Po tes­tach psy­cho­log­icznych kole­jnym etapem jest punk­towana roz­mowa kwal­i­fika­cyjna, mająca na celu bliższe poz­nanie kandy­data do zatrud­nienia w policji. Jest ona przeprowadzana przez polic­jan­tów prewen­cyjnych oraz z dzi­ału personalnego.

5) Po prze­jś­ciu roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej następują bada­nia lekarskie, określa­jące stan zdrowia kandy­data do pracy w policji.

6) W trak­cie pro­cesu rekru­tacji konieczne jest również wypełnie­nie anki­ety bez­pieczeństwa osobowego (druk dostępny na stronie inter­ne­towej komendy). Uruchamia ona pro­ces wery­fikacji kandy­data do policji pod kątem dopuszczenia go do infor­ma­cji nie­jawnych. Nie otrzy­manie tzw. poświad­czenia bez­pieczeństwa skutkuje naty­ch­mi­as­towym prz­er­waniem rekru­tacji do policji.

Lista rankingowa

Każdy etap rekru­tacji do policji jest punk­towany. Zatrud­nie­nie w policji następuje jedynie, gdy kandy­dat zdobędzie na każdym etapie oraz łącznie określoną liczbę punk­tów. Szczegółowa punk­tacja jest dostępna w infor­ma­c­jach komendy. W przy­padku nieze­bra­nia wystar­cza­jącej liczby punk­tów ist­nieje możli­wość wpisa­nia kandy­data na listę rez­er­wową na okres 12 miesięcy. Jeśli w tym okre­sie nie otrzyma oferty pracy w policji, cały pro­ces rekru­tacji musi być powtórzony.

Następ­nym krok­iem jest już skierowanie do pracy w policji i szkole­nie zawodowe (5,5 miesiąca) w jed­nej z kilku szkół pol­i­cyjnych w Polsce. Polic­janci mogą dalej kon­tyn­uować swoją naukę i pod­nieść wyk­sz­tałce­nie w Wyższej Szkole w Szczytnie.

Zarobki polic­jan­tów

Wysokość wyna­grodzenia polic­jan­tów zależy od wielu czyn­ników: od stop­nia zasz­er­gowa­nia, stażu zawodowego oraz posi­adanego stop­nia. I tak początku­jący polic­jant (kurant) otrzy­muje wyna­grodze­nie rzędu 1360 zł netto, dziel­ni­cowy dostaje ok. 2900 zł, a komen­dant wojew­ódzki 8185 zł, a komen­dant główny policji 13 980 zł na rękę miesięcznie. Do tego dochodzą dodatki. Pod­sumowu­jąc — praca w policji to sta­bilne zatrud­nie­nie, niezłe zarobki i wizja wcześniejsze emery­tury mundurowej.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Wysokosc zarobkow w policji uzalezniona jest zarowno od zajmowanego stanowiska, ilosci przepracowanych lat, otrzymywanych dodatkow, jak rowniez indywidualnie otrzymywanych zadan, wynikow zawodowych, czy nagrod.