Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać detek­ty­wem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać detek­ty­wem?

Jak zostać detek­ty­wem? Jakie wyma­gania trzeba spełnić żeby zostać detek­ty­wem? Czym zaj­muje się detek­tyw? Ile zara­bia detek­tyw? Jakie predys­pozy­cje musi mieć detektyw?

Czym zaj­muje się detektyw?

Detek­tyw przede wszys­tkim zaj­muje się zbieraniem infor­ma­cji na określony przez zlece­nio­dawce temat. Często gro­madzi dowody w sprawach cywilnych np. doty­czą­cych spad­ków czy roz­wodów. Poszukuje osób zagin­ionych, prowadzi obserwacje, zaj­muje się wykry­waniem pod­słuchów. Jest zatrud­ni­any również przez firmy w celu wykrycia spraw­ców kradzieży w miejscu pracy lub zbiera­nia infor­ma­cji doty­czą­cych ujaw­ni­a­nia tajem­nicy hand­lowej, nieucz­ci­wej konkurencji, czy bezprawnego wyko­rzysty­wa­nia znaków towarowych i nazw hand­lowych. Co więcej detek­tywi nierzadko sprawdzają kon­tra­hen­tów i potenc­jal­nych part­nerów biznesowych.

Jaki powinien być detek­tyw? Jakie cechy musi posi­adać detektyw?

Detek­tyw to bez wąt­pi­enia zawód dla ludzi o moc­nych nerwach i sil­nej psy­chice. Detek­tyw musi odz­naczać się dyscy­pliną i cier­pli­woś­cią – nie raz spędza długie godziny na obserwacji. Powinien być także spry­tny, inteligentny i myśleć log­icznie, aby łączyć fakty. Dobrze gdy ma sze­rokie kon­takty i wiele zna­jo­mości w różnych środowiskach i branżach. Powinien odz­naczać się odwagą i znać samoo­bronę. Nie mogą mu być obce nowe technologie.

Jak zostać detektywem?

Aby zostać detek­ty­wem trzeba zdobyć legi­t­y­mację detek­tywa, jest ona konieczna do legal­nego wykony­wa­nia tego zawodu. Kandydat:

– musi posi­adać oby­wa­telstwo pol­skie, kraju UE bądź kraju członkowskiego EFTA,
– ma ukońc­zone 21 lat,
– posi­ada co najm­niej śred­nie wyk­sz­tałce­nie,
– ma pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych,
– jest nieskazany pra­wom­oc­nym wyrok­iem,
– nie toczy się prze­ci­wko niemu postępowanie w sprawie umyśl­nie popełnionego przestępstwa
– nie został zwol­niony dyscy­pli­narnie z urzędu admin­is­tracji pub­licznej w Polsce, kraju UE lub kraju członkowskim EFTA w ciągu ostat­nich 5 lat,
– posi­ada pozy­ty­wną opinię komen­danta powia­towego wynika­jącą z wywiadu środowiskowego, przeprowad­zonego przez komen­danta powia­towego lub odpowied­niego urzęd­nika w innych kra­jach
– jest zdolny fizy­cznie i psy­chicznie do wykony­wa­nia zawodu co jest potwierd­zone odpowied­nim zaświad­cze­niem lekarskim.

Aby ubie­gać się o legi­t­y­mację trzeba złożyć w komendzie wojew­ódzkiej Policji wniosek o wydanie licencji oraz dołączyć do niego oświad­czenia doty­czące zdol­ności do czyn­ności prawnych i postępowa­nia karnego wobec wniosko­dawcy, świadectwo pracy, zaświad­cze­nie o niekar­al­ności, kopię dowodu oso­bis­tego oraz doku­mentu potwierdza­jące oby­wa­telstwo kraju UE lubEFTA, kopię świadectwa ukończenia szkoły śred­niej, dwie fotografie, oraz, w przy­padku obcokra­jow­ców doku­ment potwierdza­jący zna­jo­mość języka polskiego.

Ostat­nim etapem w zdoby­ciu legi­t­y­macji detek­tywa jest zal­icze­nie państ­wowego egza­minu m.in. : z Kon­sty­tucji RP, funkcjonowa­nia państwa, prawa cywilnego i karnego, krymi­nal­istyki itd. Egza­min składa się z części ust­nej i pisemnej.

Od kandy­data na detek­tywa nie wymaga się zal­iczenia ukierunk­owanej szkoły jed­nak na rynku ist­nieje wiele placówek przy­go­towu­ją­cych do zawodu i egzaminu.

Ile zara­bia detektyw?

Śred­nia płaca w agenc­jach detek­ty­wisty­cznych waha się od 2000 do 4000. Zarobki we włas­nej fir­mie zależy od ilości i formy zleceń.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz