Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać pilotem?
Jak zostać...

Jak zostać pilotem?

Jak zostać pilotem? Czym zaj­muje się pilot? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać pilotem? Jakie predys­pozy­cje musi mieć pilot? Ile zara­bia pilot?

Czym zaj­muje się pilot?

Pilot to osoba uprawniona do sterowa­nia samolotem. Jego zadaniem jest bez­pieczne prze­trans­portowanie pasażerów z lot­niska na lotnisko.

Jaki powinien być pilot?

Pilot musi być odpowiedzialny, dokładny, spostrze­gaw­czy i cier­pliwy. Powinien radzić sobie ze stre­sem i umieć szy­bko reagować w ekstremal­nych warunk­ach pogodowych. Ważne są odpowied­nie predys­pozy­cje fizy­czne i psy­chiczne, ponieważ praca pilota wiąże się z godz­i­nami spęd­zonymi w pozy­cji siedzącej i stresem.

Jak zostać pilotem liniowym?

Pier­wszym krok­iem jest posi­adanie licencji pilota turysty­cznego PLL, którą można uzyskać w aeroklubach Aby zostać pilotem samolotów lin­iowych potrzebna jest licencja ATPL, można ją zdobyć studi­u­jąc dar­mowo w Politech­nice Rzes­zowskiej. Alter­natywą są płatne szkoły i kluby, wiążą się jed­nak z nimi spore koszty rzędu nawet 200 tysięcy złotych.

By starać się o licencję PLL konieczne jest:

– poz­wole­nie opiekuna w przy­padku osoby niepełno­let­niej
– brak prze­ci­wwskazań psy­chofizy­cznych
– min­i­mum (w trak­cie nauki) śred­nie wyk­sz­tałce­nie
– zaświad­cze­nie o niekaralności

Żeby zostać pilotem lin­iowym niezbędne jest:

– min­i­mum śred­nie wyk­sz­tałce­nie
– pełno­let­niość
– brak prze­ci­wwskazań psy­chofizy­cznych
– posi­adanie licencji zawodowej CPL(A) lub licencji turysty­cznej PPL

Ile zara­bia pilot? Zarobki pilota

Zarobki pilota są uza­leżnione od stażu i miejsca pracy. Piloci linii kra­jowych mogą liczyć na 7 – 12 tysięcy zł miesięcznie, pod­czas rejsów transat­lanty­c­kich blisko 20 tysięcy. W zagranicznych lini­ach lot­niczych wyna­grodzenia mogą być kilka­krot­nie większe.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz