Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać sędzią piłkarskim?
Jak zostać... Praca

Jak zostać sędzią piłkarskim?

Jak zostać sędzią piłkarskim? Czym zaj­muje się sędzia piłkarski? Jaki powinien być sędzia piłkarski? Ile zara­bia sędzia piłkarski?

Czym zaj­muje się sędzia piłkarski?

Sędzia piłkarski co oczy­wiste zaj­muje się sędziowaniem pod­czas meczów piłki nożnej. Ist­nieje kilka rodza­jów arbi­trów: tech­niczny, boczny, bramkowy oraz główny.

Jaki powinien być sędzi piłkarski?

Sędzia piłkarski musi być sprawny fizy­cznie i spostrze­gaw­czy. Powinien mieć przepisy piłki nożnej w jed­nym palcu. Ważnymi cechami są rzetel­ność, ucz­ci­wość i obiektywizm.

Jak zostać sędzia piłkarskim?

Aby zostać sędzią piłkarskim należy zgłosić się do Okrę­gowego Związku Piłki Nożnej, tam odbywa się roz­mowa kwal­i­fika­cyjna, a po jej prze­jś­ciu i uiszczenia opłaty wpisowej można rozpocząć kurs sędziowski. Kończy się on egza­minem teo­re­ty­cznym i sprawnoś­ciowym. Ten pier­wszy składa się ze stu pytań, drugi zazwyczaj z testu Coopera, czyli jak naj­dal­szym biegu przez 12 minut. Po zal­icze­niu egza­minu, świeżo upiec­zony sędzia staje się członkiem Pol­skiego Kolegium Sędz­iów i może sędziować mecze w najniższych roz­gry­wkach. Z cza­sem dzięki dobrej pracy może wspinać się po ligowej drabince.

Ile zara­bia sędzia piłkarski? Zarobki sędziego piłkarskiego

Na początku kari­ery sędzia piłkarski może liczyć na kilka­dziesiąt zło­tych za mecz. Im wyższa liga tym więk­sza pen­sja. W czwartej ok 200 zł plus zwrot dojazdu. Sędziowie piłkarscy w Ekstrak­lasie zara­bi­ają kilka­naś­cie tysięcy zło­tych miesięcznie. Najlepsi sędziowie między­nar­o­dowi otrzy­mują nawet kilka­dziesiąt tysięcy euro za sezon.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz