Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać rol­nikiem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać rol­nikiem?

Jak zostać rol­nikiem? Czym zaj­muje się rol­nik? Jakie predys­pozy­cje musi mieć rol­nik? Ile zara­bia rol­nik?Czym zaj­muje się rolnik?

Rol­nik zaj­muje się uprawą ziemi – jej przy­go­towaniem obsadze­niem lub obsian­iem, pielę­gnacją roślin, nawoże­niem oraz ich zbiorem. Często także hoduje zwierzęta, co jest pewnego rodzaju zabez­piecze­niem na wypadek słabych plonów i daje całoroczny zysk. Zgod­nie z ustawą o ksz­tał­towa­niu ustroju rol­nego: Za rol­nika indy­wid­u­al­nego uważa się osobę fizy­czną, będącą właś­ci­cielem lub dzierżawcą nieru­chomości rol­nych o łącznej powierzchni użytków rol­nych nieprzekracza­jącej 300 ha, prowadzącą oso­biś­cie gospo­darstwo rolne, posi­ada­jącą kwal­i­fikacje rol­nicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieru­chomości rol­nych wchodzą­cych w skład tego gospo­darstwa”.

Jaki powinien być rol­nik? Jakie predys­pozy­cje musi mieć rol­nik?

 Rol­nik powinien posi­adać umiejęt­ność zarządza­nia i orga­ni­za­cji pracy, a także planowa­nia, tak, aby utrzy­mać względną płyn­ność finan­sową i inwest­ować w rozwój gospo­darstwa. W pracy rol­nika istotna jest obsługa maszyn, począwszy od trak­tora, a kom­ba­jnie kończąc, dlat­ego właś­ci­ciel ziemi powinien skończyć odpowied­nie kursy ich obsługi. Również skuteczne nawoże­nie roślin i uży­wanie środ­ków chemicznych wymaga odpowied­niej wiedzy. Rol­nik powinien być zdrowy, sprawny fizy­cznie i przy­go­towany na ciężka pracę.

Jak zostać rol­nikiem?

Rol­nikiem w świetle pol­skiego prawa można zostać na dwa sposoby: dziedz­icząc gospo­darstwo rolne, jeśli posi­ada się przy­na­jm­niej pię­ci­o­let­nie doświad­cze­nie w uprawie ziemi lub uzysku­jąc wyk­sz­tałce­nie rol­nicze: wyższe, śred­nie, a przy­na­jm­niej zasad­nicze. W dzisiejszych cza­sach coraz więcej osób decy­duje się na wybór tego zawodu mimo braku trady­cji rodzin­nych dlat­ego wzrasta zain­tere­sowanie wyk­sz­tałce­niem w tym kierunku. Spełnie­nie jed­nego z dwóch powyższych warunków jest niezbędne do zosta­nia rol­nikiem, co upraw­nia do kupna ziemi w celach rolniczych.

Ile zara­bia rol­nik? Zarobki rolnika

Zarobki rol­nika zależą od ilości ziemi oraz rodzaju upraw­ianych roślin. Niek­tórzy, szczegól­nie w małych trady­cyjnych gospo­darst­wach, zara­bi­ają w grani­cach śred­niej kra­jowej, w dużych normą są kilku­tysięczne zarobki.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz