Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać nianią?
Jak zostać... Praca

Jak zostać nianią?

Jak zostać nianią? Jakie predys­pozy­cje musi mieć nia­nia? Czym zaj­muje się nia­nia? Ile zara­bia niania?

Czym zaj­muje się niania?

Nia­nia zaj­muje się spra­wowaniem opieki nad dziećmi (najczęś­ciej w wieku od niemowlę­cia do pię­ciu lat) pod nieobec­ność rodz­iców. Dba ona o bez­pieczeństwo oraz potrzeby dziecka. Odpowiada za higienę, przewi­janie, prze­bieranie, kąpiele, a także podawanie posiłków oraz leków jeśli jest to konieczne. Do obow­iązków niani należy także kreaty­wne orga­ni­zowanie czasu wol­nego pociechy, z naciskiem na jej rozwój fizy­czny i intelek­tu­alny odpowiedni do wieku podopiecznego.

Jaka powinna być nia­nia? Jakie cechy musi mieć niania?

Przede wszys­tkim nia­nia musi lubić spędzać czas z dziećmi. Powinna być osobą odpowiedzialną, cier­pliwą, łagodną oraz opanowaną. Musi potrafić naw­iązać i podtrzy­mać dobry kon­takt z pociechą lecz także być stanow­cza by zapanować nad dzieck­iem. Swoim zachowaniem ma dawać dobry przykład, ubierać się odpowied­nio, nie stosować uży­wek w obec­ności dziecka.

Jak zostać nianią?

Aby zostać zatrud­nioną jako nia­nia, kandy­datka musi spełnić wyma­gania staw­iane przez rodz­iców. Są one zazwyczaj zróżni­cow­ane, jed­nak więk­szość pra­co­daw­ców zwraca uwagę na wyk­sz­tałce­nie (prefer­owane są osoby po stu­di­ach ped­a­gog­icznych, pielęg­niars­kich czy psy­cho­log­icznych), kursy związane ze spra­wowaniem opieki, a także doświad­cze­nie zawodowe oraz zachowanie i ogólną prezencję.

Opiekunka dziecięca Jak zostać opiekunką dziecięcą?

Aby ofic­jal­nie zostać opiekunką dziecięcą należy ukończyć szkolę policealną o takim pro­filu. Kurs trwa z reguły rok albo dwa, a pod­czas jego trwa­nia poruszane są zagad­nienia związane z anatomią i fizjologią dziecka, wychowaniem, opieką,pedagogiką czy pier­wszą pomocą. W pro­gramie naucza­nia zna­j­dują się także prak­tyki w szpi­ta­lach, żłobkach czy domach małego dziecka.

Nauka kończy się egza­minem zawodowym potwierdza­ją­cym kwal­i­fikacje konieczne do rozpoczę­cia pracy w roli opiekunki dziecięcej np. w żłobkach, domach opieki, domach małego dziecka, hos­pic­jach itd. Ukończe­nie szkoły o pro­filu opiekunka dziecięca jest także moc­nym punk­tem w CV kandy­datki stara­jącej się o posadę niani w domu prywatnym.

Ile zara­bia niania?

Nianie zatrud­ni­ane przez rodz­iców otrzy­mują zazwyczaj wyna­grodze­nie za godziny pracy. Stawki za 60 minut opieki wahają się, w zależności od regionu, od kilku do kilku­nastu złotych.

Ile zara­bia opiekunka dziecięca?

Opiekunka dziecięca w placówkach pry­wat­nych zara­bia ok 2000 zł brutto, w insty­tuc­jach pub­licznych 1300 – 1600 zł.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz