Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać pro­gramistą?
Jak zostać... Praca

Jak zostać pro­gramistą?

Jak zostać pro­gramistą? Czym zaj­muje się pro­gramista? Jaką szkołę powinien skończyć pro­gramista? Gdzie pracuje pro­gramista? Ile zara­bia programista?

Czym zaj­muje się programista? 

Pro­gramista zaj­muje się wprowadzaniem i pisaniem pro­gramów kom­put­erowych za pomocą języków pro­gramowa­nia np. Java, C++, PHP, C, Perl itd. Zazwyczaj pro­gramista jest wyspec­jal­i­zowany w jed­nym z nich, jed­nak zna także pod­stawy innych. Pro­gramista czuwa także nad właś­ci­wym dzi­ałaniem pro­gramów, poprawia ewen­tu­alne błędy i gdy jest to konieczne udoskon­ala pro­dukt. Przy pracy nad najwięk­szym i skom­p­likowanym soft­ware zatrud­nionych jest często kilka­dziesiąt osób.

Jaki powinien być programista?

Pro­gramista powinien być cier­pliwy i mieć dobrą pamięć. Musi radzić sobie z wiel­o­godzinną żmudną pracą przy kom­put­erze. Pon­adto, powinien umieć myśleć log­icznie, być zdyscy­plinowany, odpowiedzialny i samodzielny. Często sam narzuca sobie tępo i czas pracy, a dla zlece­nio­dawcy liczą się efekty koń­cowe. Niezbędne jest także ciągłe rozwi­janie swoich umiejęt­ności i śledze­nie branżowych nowinek.

Gdzie pracuje programista?

Pro­gramista zatrud­niony jest w w fir­mach zaj­mu­ją­cych się tworze­niem opro­gramowa­nia lub wykonu­ją­cych zlece­nia dla klien­tów. W tym zawodzie pop­u­larna jest praca jako free­lancer. Opiera się ona o własną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i polega na wykony­wa­niu zadań w domu na zasadzie zle­ceń. Zobacz wywiad: Jak zrobić karierę w branży IT?

Jak zostać programistą?

W zawodzie pro­gramisty najważniejsze są umiejęt­ności, ale najczęś­ciej przy rekru­tacji wyma­gane jest świadectwo ukończenia studiów infor­maty­cznych. Można je zdobyć w uni­w­er­syte­tach, politech­nikach czy placówkach niepub­licznych. Istot­nym ele­mentem wyk­sz­tałce­nia jest zna­jo­mość ang­iel­skiego – między­nar­o­dowego języka informatyków.

Ile zara­bia pro­gramista? Zarobki programisty

Zarobki pro­gramisty zależą od miejsca i stażu pracy. Początku­jący może liczyć na wyna­grodze­nie rzędu 2000 – 3000 zł. Medi­ana zarobków pro­gramisty Polsce wynosi około 5000 zł. Najlepsi, w dużych fir­mach zara­bi­ają blisko 10000 z i wzwyż.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz