Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać tłu­maczem przysięgłym?
Jak zostać... Praca

Jak zostać tłu­maczem przysięgłym?

Jak zostać tłu­maczem przysięgłym? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać tłu­maczem przysięgłym? Ile zara­bia tłu­macz przysięgły? Czym zaj­muje się tłu­macz przysięgły? Jakie kry­te­ria musi speł­niać tłu­macz przysięgły?

Czym zaj­muje się tłu­macz przysięgły? Obow­iązki tłu­macza przysięgłego

Tłu­macz przysięgły to osoba zau­fa­nia pub­licznego  zaj­mu­jąca się przekładaniem doku­men­tów urzę­dowych i pro­ce­sowych na inny język, a także uwierzytel­ni­an­iem odpisów doku­men­tów i ist­nieją­cych już tłu­maczeń. Jego zadaniem jest możli­wie najwierniejsze przetłu­macze­nie wypowiedzi lub otrzy­manego tek­stu z uwzględ­nie­niem specy­ficznego języka oraz obow­iązu­ją­cych zasad formalnoprawnych.

Tłu­macz przysięgły tłu­maczy m.in: świadectwa, zaświad­czenia, akty i umowy notar­i­alne, cer­ty­fikaty,  fak­tury, indeksy i suple­menty, pełnomoc­nictwa, doku­menty bankowe, medy­czne,  finan­sowe, zaświad­czenia  izby lekarskiej, tes­ta­menty, wyroki sądowe itd. Do obow­iązków tłu­macza przysięgłego należy także tłu­macze­nie ustne w cza­sie rzeczy­wistym np. pod­czas rozpraw sad­owych, kon­fer­encji między­nar­o­dowych itd.) . Najczęś­ciej tłu­macz przysięgły przeprowadza także stan­dar­d­owe tłu­maczenia, tek­stów różnej obję­tości, rozmów itd.

Jaki powinien być tłu­macz przysięgły?

Jakie predys­pozy­cje musi mieć tłu­macz przysięgły?

Tłu­macz przysięgły musi biegle znać języki na których pracuje, wraz ze spec­jal­isty­cznym słown­ictwem oraz pod­stawami obow­iązu­jącego prawa, w przy­padku tłu­maczeń sądowych. Tłu­macz przysięgły powinien być rzetelny i dokładny. Niezbędna jest umiejęt­ność  tłu­maczenia symul­tan­icznego oraz dobra pamięć i podziel­ność uwagi.

Jak zostać tłu­maczem przysięgłym?

Kandy­dat na tłu­macza przysięgłego musi:

– ukończyć stu­dia mag­is­ter­skie na kierunku filolo­gia lub innym kierunku, w tym wypadku dodatkowo, stu­dia pody­plo­mowe w zakre­sie tłu­maczenia, odpowied­nie dla konkret­nego języka,
– być oby­wa­telem Pol­ski, kraju członkowskiego UE lub kraju EFTA , państwa stron umowy o Europe­jskim Obszarze Gospo­dar­czym lub na zasadach wza­jem­ności, oby­wa­telem innego państwa
– znać język pol­ski,
– mieć zdol­ność prawną,
– nie można być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skar­bowe lub za nieumyślne przestępstwo prze­ci­wko bez­pieczeństwu obrotu gospodarczego,

– uzyskać pozy­ty­wny wynik egza­minu na tłu­macza przysięgłego.

Egza­min na tłu­macza przysięgłego.  Jak wygląda egza­min na tłu­macza przysięgłego?

Aby pode­jść do egza­minu na tłu­macza przysięgłego należy dostar­czyć pisemne podanie do Min­is­terstwa Spraw­iedli­wości, a po wyz­nacze­niu ter­minu uiś­cić opłatę. Egza­min przeprowadzany jest raz do roku i składa się z części pisem­nej oraz ust­nej. W obu przy­pad­kach zda­jący musi przetłu­maczyć po 2 tek­sty z języka pol­skiego na obcy i odwrot­nie, w sumie należy dokonać osiem tłu­maczeń. Po zda­niu egza­minu i spełnie­niu wszys­t­kich wymogów, tłu­macz zostaje wpisany na listę tłu­maczy przysięgłych, co daje mu uprawnienia do wykony­wa­nia zawodu.

Ile zara­bia tłu­macz przysięgły?

Zarobki tłu­macza przysięgłego zależą od znanego języka (im mniej pop­u­larny tym drożej) i zlece­nio­dawcy. Stawki tłu­maczeń dla insty­tucji państ­wowych, są narzu­cane przez Min­is­terstwo Finan­sów. W przy­padku zle­ceń pry­wat­nych, mieszczą się w grani­cach 20 – 40 zł za stronę. Miesięczna pen­sja tłu­macza przysięgłego wynosi 2000 – 5000 zł.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Jak zostac w 3 zdaniach tlumaczem przysieglym, mam ukonczone studia wyzsze i tytul inz. i teraz chce zostac tlumaczem przysieglym z jezyka ang. jak to zrobic ?????