Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać infor­matykiem?
Jak zostać... Praca

Jak zostać infor­matykiem?

Jak zostać infor­matykiem? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać infor­matykiem? Ile zara­bia infor­matyk? Jaki powinien być infor­matyk? Czym zaj­muje się infor­matyk? Spec­jal­iza­cje infor­maty­czne. 

Czym zaj­muje się informatyk?

Infor­matyk to poję­cie dość ogólne, w ramach którego mieści się około 20 zawodów związanych z nauką kom­put­erową. Infor­matyk tworzy opro­gramowanie za pomocą spec­jal­isty­cznego języka, zaj­muje się admin­istrowaniem sys­temów kom­put­erowych, pro­jek­towaniem i zarządzaniem stron inter­ne­towych, naprawą, insta­lacją i składaniem sprzętu kom­put­erowego. Infor­matyk speł­ni­a­jąc odpowied­nie warunki może uczyć w szkole czy uczelni.

Jaki powinien być informatyk?

Infor­matyk musi być cier­pliwy, uważny i dokładny. W pracy często spędza godziny na żmud­nym pro­gramowa­niu. Zależnie od spec­jal­ności, infor­matyk powinien znać pod­stawy elek­tron­iki, posi­adać zdol­ności man­u­alne oraz „ścisły umysł”.

Gdzie pracuje informatyk?

Infor­matyk pracuje wszędzie tam gdzie potrzebna jest obsługa sys­temów kom­put­erowych, w bankach, szpi­ta­lach, szkołach itd.. Pon­adto, może znaleźć zatrud­nie­nie w sklepach kom­put­erowych, fir­mach zaj­mu­ją­cych się tworze­niem opro­gramowa­nia, stron WWW, zarządzaniem hostingiem itd..

Jak zostać informatykiem?

Aby zostać infor­matykiem należy skończyć jedną ze szkół ksz­tałcą­cych w tym kierunku. Tech­nikum, szkołę policealną, lub stu­dia w uczelni wyższej. Zakres wiedzy i czas trwa­nia nauki zależny od rodzaju placówki. Najdłużej uczy się w politech­nikach i uni­w­er­syte­tach, jed­nak to właśnie te szkoły gwaran­tują dużą możli­wość wyboru spec­jal­iza­cji oraz lep­szy start na rynku pracy.

Spec­jal­iza­cje informatyka

Infor­matyk może spec­jal­i­zować się w wielu dziedz­i­nach związanych ze sprzętem kom­put­erowym. Wśród nich wyróż­nia się m.in.:

– bazy danych i sys­temy informacyjne,

– sys­temy i sieci komputerowe,

– infor­matyka stosowana,

– inżynieria sys­temów i opro­gramowa­nia,
– sys­temy infor­ma­cyjne dla zarządza­nia
– sys­temy komputerowe

Ile zara­bia informatyk?

Zarobi infor­matyka zależą od stażu, doświad­czenia oraz miejsca pracy. Początku­jący infor­matyk może liczyć na nieco ponad tysiąc zło­tych, śred­nio zara­bia 3 – tysięcy zło­tych, wypłata doświad­c­zonego pro­gramisty w dużej fir­mie może przekraczać 10 tysięcy zło­tych. Często też infor­matycy mogą liczyć na bonusy oraz służbowy samochód, sprzęt kom­put­erowy czy tele­fon komórkowy.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • Troszkę krótki artykuł, jednak zachęcający do zostania informatykiem. Co do zarobków to nie tylko od doświadczenia a od wykorzystywanej technologii (programowanie) to zależy. Brakuje też jednej dosyć prężnie rozwijającej się gałęzi czyli bezpieczeństwo informatyczne.