Start kariery » Praca » Czas pracy nauczyciela
Pozostałe Praca

Czas pracy nauczyciela

Nauczyciel zgodnie z Kartą Nauczyciela pracuje 40 godzin w tygodniu. Czy dyrektor może poza godzinami dydaktycznymi (np ma przydzielone 22h czyli zostaje 18h ) dać nauczycielowi zadania związane ze szkołą: wychowawcze, opiekuńcze, statutowe.

Odpowiedź:

Czas pracy nauczyciela obejmuje nie tylko zajęcia realizowane bezpośrednio z uczniami w ramach tzw. pensum ale również inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły oraz związane z przygotowaniem się do zajęć i doskonaleniem.

Uzasadnienie

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.  W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

(art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Oznacza to, że zakres obowiązków nauczyciela nie jest ograniczony wyłącznie do realizowania zajęć bezpośrednio z uczniami. Dyrektor ma prawo nałożyć na nauczyciela obowiązek realizowania innych zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Katalog tych zajęć i czynności nie jest doprecyzowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jak jednak ustawodawca zaznaczył, może to nastąpić poprzez doszczegółowienie statutów szkół i placówek oświatowych.

Obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nie może być wykorzystywany przez dyrektora do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska. Ponadto, ustalenie przez dyrektora szkoły określonych zadań nauczyciela w ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły musi umożliwić nauczycielowi realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności w ramach jego tygodniowego czasu pracy.

Jeżeli jednak dyrektor żąda od nauczyciel pozostawania w gotowości do pracy w ramach pełnej normy 40 godzin tygodniowo, to musi mu zapewnić warunki do realizacji obowiązków, w tym zwłaszcza dotyczących przygotowania się do zajęć, samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Czynności te są bowiem najczęściej realizowane przez nauczycieli poza stałym miejscem pracy.

Zapamiętaj!

Zakres obowiązków nauczyciela wykracza poza zajęcia realizowane w ramach pensum.

Więcej porad prawnych dla nauczycieli znajdziesz na stronie https://www.wychowawcazklasa.pl/wazne-dla-wychowawcy-41.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 42 ust. 1 i 2.


Dariusz Dwojewski
wychowawcazklasa.pl

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz