Start kariery » Praca » Praca za granicą » Jak uzyskać emeryturę z Austrii?
Praca za granicą

Jak uzyskać emeryturę z Austrii?

Jak wygląda system emerytalny w Austrii?

System zabezpieczenia emerytalnego w Austrii jest systemem repartycyjnym opartym na bieżących składkach.

Warunkiem nabycia świadczeń emerytalnych jest udokumentowanie minimalnego okresu składkowego, który wynosi 180 miesięcy.

Wysokość emerytury jest uzależniona od długości okresów składkowych i nieskładkowych oraz od wysokości wynagrodzenia. Indywidualne sposoby zabezpieczenia  emerytury są w Austrii mało popularne.

Wiek emerytalny wynosi odpowiednio 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. W 2023 wiek emerytalny zostanie zrównany do 65 lat.

Obok podstawowego systemu emerytalnego – 1 filar  funkcjonują instytucje 2 filaru. Są one nazywane systemem emerytur zakładowych.

Do drugiego filaru emerytalnego można przystąpić na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z
dyrektywami Unii Europejskiej ustalany jest w drodze umów dwustronnych jednakowy dla kobiet i mężczyzn minimalny wiek uprawniający do pobierania świadczeń z systemu.

Pracowniczymi programami emerytalnymi mogą zarządzać zarówno kasy emerytalne, jak i wyspecjalizowane firmy ubezpieczeniowe.

Kasy emerytalne funkcjonują na podstawie ustawy o funduszach emerytalnych. Nadzór nad ich funduszami sprawuje Federalne Ministerstwo Finansów.

Każda kasa emerytalna musi zatrudniać aktuariusza, który odpowiedzialny jest za sporządzanie biznesplanów oraz kalkulację rezerw na pokrycie zobowiązań. Fundusze podlegają rozległej kontroli ze strony organów Ministerstwa Finansów i są specjalnie chronione przed ryzykiem niewypłacalności przedsiębiorstwa.

1 komentarz

Kliknij, by dodać komentarz

  • W wieku 60 lat Caroline jest uprawniona do pobierania tylko francuskiej czesci swojej emerytury. Dunska emeryture otrzyma dopiero, kiedy bedzie miec 67 lat – taki wiek emerytalny obowiazuje w Danii w odniesieniu do grupy wiekowej, do kt rej nalezy Caroline.