Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać pilotem wycieczek?
Jak zostać...

Jak zostać pilotem wycieczek?

Jak zostać pilotem wycieczek? Czym zaj­muje się pilot wycieczek? Gdzie pracuje pilot wycieczek? Ile zara­bia pilot wycieczek?

Czym zaj­muje się pilot wycieczek?

Pilot wycieczek to osoba, która sprawuje opiekę nad grupą wycieczkową, dba o dotrzy­manie pro­gramu, czuwa nad kom­fortem i bez­pieczeńst­wem uczest­ników, wyży­wie­niem i ewen­tu­al­nym zak­wa­terowaniem. Poza tym kon­troluje on poziom usług i przyj­muje rekla­macje. Jest pod­czas wyprawy łącznikiem między biurem turysty­cznym, a klien­tami. Pilot wycieczek często mylony jest z prze­wod­nikiem turysty­cznym. Są to dwa różne zawody. Pier­wszy nie oprowadza uczest­ników, zapew­nia nato­mi­ast usługi drugiego. Bywa też, że pilota wycieczek utożsamia się z rezy­den­tem, co także jest błę­dem.

Jaki powinien być pilot wycieczek?

Pilot wycieczek musi lubić pra­cować z ludźmi, powinien być komu­nikaty­wny, cier­pliwy i opanowany. Jego praca wiąże się z częstymi wyjaz­dami, ważna więc jest dys­pozy­cyjność. Poza tym pilot musi koniecznie znać kilka języków oraz umiejęt­ności orga­ni­za­cji czasu.

 Gdzie pracuje pilot wycieczek?

Pilot wycieczek zna­jdzie zatrud­nie­nie w hotelach orga­nizu­ją­cych wycieczki dla swoich klien­tów oraz w biurwach podróży.

Jak zostać pilotem wycieczek?

Jed­nym ze sposobów na zostanie pilotem wycieczek jest ukończe­nie trzylet­nich studiów turysty­cznych kończą­cych się zdoby­ciem cer­ty­fikatu pilota. Inną drogą jest odby­cie jed­nego z licznych kursów. Konieczne jest zdanie egza­minu zawodowego składa­jącego się z części teo­re­ty­cznej i praktycznej.

By móc u woje­w­ody ubie­gać się o uprawnienia pilota wycieczek należy:

  • mieć skońc­zone 18 lat,
  • posi­adać wyk­sz­tałce­nie śred­nie,
  • być w stanie zdrowia umożli­wia­ją­cym pracę w zawodzie,
  • odbyły szkole­nia na pilota wycieczek,
  • zdały egza­min zawodowy,
  • nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykony­waniem zadań prze­wod­nika turysty­cznego lub pilota wycieczek.

Woje­w­oda wydaje uprawnienia pilota wycieczek, legi­t­y­mację oraz iden­ty­fika­tor, umożli­wia­jące wykony­wanie zawodu.

Ile zara­bia pilot wycieczek? Zarobki pilota wycieczek

Zarobki pilota wycieczek zależą od stażu i miejsca pracy – budżetu orga­ni­za­tora, renomy firmy itd. Zazwyczaj wahają się w grani­cach 200 – 500 zł za dzień pracy. Dodatkowo pilot zapewnione ma te same świad­czenia co cała grupa: trans­port, ubez­piecze­nie, noc­leg i wyżywienie.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz