Start kariery » Praca » Jak zostać... » Jak zostać psy­cholo­giem?
Jak zostać...

Jak zostać psy­cholo­giem?

Jak zostać psy­cholo­giem? Jaką szkołę trzeba skończyć by zostać psy­cholo­giem? Jakie predys­pozy­cje musi mieć psy­cholog? Czym zaj­muje się psy­cholog? Ile zara­bia psycholog?

Czym zaj­muje się psycholog?

Psy­cholog to osoba posi­ada­jąca potwierd­zone doku­men­tami kwal­i­fikacje do udziela­nia świad­czeń psy­cho­log­icznych. W szczegól­ności praca psy­chologa polega na: diag­nozie psy­cho­log­icznej, opin­iowa­niu, orzeka­niu, psy­choter­apii oraz na udziela­niu pomocy psy­cho­log­icznej. Do codzi­en­nych zajęć psy­chologa należy przeprowadzanie testów i wywiadów mają­cych an celu zdi­ag­no­zowanie prob­lemów pac­jenta, prowadze­nie ter­apii indy­wid­u­al­nych i grupowych, doradzanie, anal­i­zowanie zachowań, przeprowadzanie ter­apii, prowadze­nie szkoleń (np. wśród nauczy­cieli, doty­czą­cych uza­leżnień, zachowań pato­log­icznych w szkole itd.), prowadzanie dzi­ałal­ności naukowej.

Psy­cholog prowadzi bada­nia, anal­izuje pro­cesy psy­chiczne i zachowa­nia ludzi, następ­nie wyniki wyko­rzys­tuje, by lep­iej  przys­tosować ich do życia w społeczeńst­wie. Psy­cholog pode­j­muje także zagad­nienia związane z roz­wo­jem oso­bistym, eduka­cyjnym czy zawodowym człowieka. Zaj­muje się również sze­roko rozu­mi­anymi  dzi­ała­ni­ami pro­fi­lak­ty­cznymi  i ter­apeu­ty­cznymi wzglę­dem osób z zaburzeni­ami psy­chicznymi i somatycznymi.

Jaki powinien być psy­cholog? Jakie predys­pozy­cje musi mieć psycholog?

Zawód psy­chologa jest związany z nieustan­nym kon­tak­tem z ludźmi. Dlat­ego psy­cholog musi być być komu­nikaty­wny i otwarty na  prob­lemy swoich pac­jen­tów, bo właśnie na ich rozwiązy­wa­niu polega jego praca. Istotną cechą jest empa­tia czyli umiejęt­ność wczuwa­nia się w sytu­acje drugiego człowieka, a także cier­pli­wość i dar słucha­nia. Psy­cholog powinien wzbudzać zau­fanie, aby osoby goszczące w jego gabinecie czuły się pewnie i możli­wie swo­bod­nie. W tym zawodzie ważna jest także silna psy­chika, sta­bil­ność emocjon­alna i umiejęt­ność rozdzi­ału pracy od życia prywatnego.

Gdzie może pra­cować psy­cholog? Praca po psychologii.

Miejsce pracy psy­chologa w dużej mierze zależy od jego specjalizacji.

Psy­cholog ze spec­jal­iza­cją klin­iczną w: klinikach, sana­to­ri­ach, szpi­ta­lach, ośrod­kach dla osób upośled­zonych, hos­pic­jach, porad­ni­ach zdrowia psy­chicznego  itd..

Psy­cholog ze spec­jal­iza­cją sądowo — pen­i­tenc­jarną w: policji, więzieni­ach, schro­niskach dla nielet­nich, w ośrod­kach odwykowych.

Psy­cholog ze spec­jal­iza­cją dzieci i młodzieży w: porad­ni­ach psy­cho­log­iczno — ped­a­gog­icznych, porad­ni­ach zdrowia psy­chicznego dla dzieci i młodzieży,  domach dziecka, ośrod­kach szkolno-wychowawczych, ośrod­kach inter­wen­cyjnych, szkołach i przedszkolach.

Psy­cholog zna­jdzie zatrud­nie­nie także w wielu innych branżach np. w: PR, mar­ketingu, sze­roko poję­tych medi­ach, reklamie, sporcie,  poli­tyce itd..  Może prowadzić bada­nia, dzi­ałal­ność dydak­ty­czną na różnych szczeblach, szkole­nia z zakresu doradztwa per­son­al­nego itd.

Jak zostać psychologiem?

Aby zostać psy­cholo­giem należy:

– skończyć jed­no­lite, pię­ci­o­let­nie stu­dia psy­cho­log­iczne w kraju lub uzyskać za granicą dyplom uznawany w Polsce,
– posi­adać pełną zdol­ność do czyn­ności prawnych,
– odbyć pody­plo­mowy staż zawodowy pod nad­zorem psy­chologa posi­ada­jące pełne uprawnienia do wykony­wa­nia zawodu,
– po odby­ciu stażu uzyskać prawo do wykony­wa­nia zawodu,
– posługi­wać się językiem pol­skim w zakre­sie koniecznym do wykony­wa­nia zawodu.

Szkole­nia spec­jal­iza­cyjne dla psychologów

Psy­cholog  po odby­ciu szkole­nia w wybranej dziedzinie psy­chologii  i zda­niu egza­minu państ­wowego (lub po uzna­niu równorzęd­nego tytułu spec­jal­isty uzyskanego za granicą) otrzy­muje miano  spec­jal­isty. Psy­cholog może także uzyskać kwal­i­fikację psy­choter­apeuty po ukończe­niu cztero­let­niego szkole­nia w tym zakre­sie.

Ile zara­bia psycholog?

W Polsce prze­ciętne zarobki psy­chologa wahają się w grani­cach 2000 – 3000 zł brutto. Uza­leżnione są od miejsca pracy, stażu, spec­jal­iza­cji itd.

Dodaj komentarz

Kliknij, by dodać komentarz